Наримакс Форте капс. N30

Код товара: 39805
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Republica Moldova
Форма: капс.
Наличие: достаточно
160 84 леев
(-10%)
144 76 леев
или 580 пунктов лояльности
Выгода:
14 пунктов лояльности
Бесплатная доставка
Искать в аптеках
�ам��ка по��еби�ел� к пи�евой добавке ��а�имак� Фо��е�� на��о��ее в�ем� �о�о�о изве��но, ��о но�мал�на� мик�о�ло�а ки�е�ника иг�ае� важней��� �ол� в жизнеде��ел�но��и о�ганизма �еловека. �на подавл�е� �о�� па�огенн�� и гнило��н�� мик�оо�ганизмов, ��а��в�е� в обмене ве�е��в и �ин�езе ви�аминов, ��им�ли��е� имм�нн�� �и��ем�. �а���ение ка�е��венного и коли�е��венного �о��ава но�мо�ло��, наз�ваемое ди�бак�е�иозом ки�е�ника, п�иводи� к заболевани�м о�ганов пи�ева�ени�, �и��ем� к�ове�во�ени�, имм�нной �и��ем�, �азви�и� гипо��о�ии, анемии, �е�мен�опа�ии. � �о же в�ем�, на���ени� мик�обио�еноза ки�е�ника в�егда �оп�овожда�� о����е ки�е�н�е ин�ек�ии и �ел�й ��д д��ги� заболеваний.

�о��ом� на помо�� п�и�од�� п�обио�ики, п�едназна�енн�е дл� во���ановлени� но�мал�ной мик�о�ло�� ки�е�ника и �еп�од�к�ивной �и��ем� � жен�ин (по�ле ин�ек�ионн�� заболеваний, ан�ибио�ико�е�апии).

�е�ебн�й ���ек� п�епа�а�ов, ко�о��е �оде�жа� лак�обак�е�ии, об��ловлен ан�агони��и�е�ким дей��вием лак�обак�е�ий по о�но�ени� к па�огенн�м мик�оо�ганизмам, вкл��а� ��а�илококки, �н�е�опа�огенн�е ки�е�н�е пало�ки, п�о�еи, �игелл�, ��о оп�едел�е� ко��еги����ее дей��вие п�епа�а�а п�и на���ени�� бак�е�ио�еноза.Свой��ва:

� Cо��ан�е�, во���анавливае� и �л���ае� �ап�о�и�н�� мик�о�ло�� ки�е�ника;

� �бладае� имм�номод�ли����ей ак�ивно����;

� ��о�вл�е� ан�агони��и�е�к�� ак�ивно��� по о�но�ени� к �и�оком� �пек��� па�огенн�� и ��ловно-па�огенн�� мик�оо�ганизмов;

� Спо�об��в�е� ней��ализа�ии �ок�и�н�� п�од�к�ов ме�аболизма;

� Спо�об��в�е� ��воени� мине�алов (в �.�. кал��и�, �о��о�а, железа), белков, �глеводов;

� �бладае� ви�аминооб�аз���ей ак�ивно���� (в �а��но��и г��пп� �);

� ��еп����в�е� �о�ми�овани� за��жн�� �о�м ки�е�н�� ин�ек�ий ;

� �ов��ае� не�пе�и�и�е�к�� �ези��ен�но��� о�ганизма.�оказани� к п�именени�:

Рекоменд�е��� п�инима�� в ка�е��ве в�помога�ел�ного ��ед��ва п�и:

� �и�бак�е�иоза� �азли�ной ��иологии � п�еим��е��венн�м де�и�и�ом коли, би�идо и лак�обак�е�ий;

� �а���о�н�е�и�а� �азли�ной ��иологии;

� ������ ки�е�н�� ин�ек�и��;

� �ли�ел�ной ки�е�ной ди���нк�ии не���ановленной ��иологии;

� �е�ение дизен�е�ии � за��жн�м и ��они�е�ким �е�ением;

� Х�они�е�ки� коли�а� �азли�ной ��иологии (в �.�. не�пе�и�и�е�кий �звенн�й коли�);

� �е�ение о����� и п�о�илак�ике ��они�е�ки� заболеваний ��Т;

� ���о�а��и� болезн�� и дли�ел�ном ���е��е;

� �пе�а�ивн�� вме�а�ел���ва� на о�гана� ��Т (п�е- и по��опе�а�ионн�й пе�иод);

� ��ед�а�положенно��и к алле�ги�е�ким �еак�и�м.��д��е здо�ов�!������� � ���

��Р����С Ф�РТ�

�ап��л�Со��ав:

�дна кап��ла 100мг �оде�жи� не менее 3,1�108 жизне�по�обн�� лио�илизи�ованн�� моло�ноки�л�� бак�е�ий (Lactobacillus acidophilus �г-2��. 317/402), би�идобак�е�ий (Bifidobacterium bifidum), колибак�е�ий (Escherichia coli �-17).

��помога�ел�н�е ве�е��ва: не �оде�жи�.Рекоменда�и� по п�именени�:

вз�о�л�м и де��м ��а��е 12 ле�: по 2 кап��л� 3 �аза в ден�;

де��м о� 2 до 12 ле�: по 1-2 кап��ле 2 �аза в ден�;

де��м о� 6 ме���ев до 2 ле�: по 1/2 кап��л� 3 �аза в ден�.

��инима�� за 15-20 мин�� до ед�.��одолжи�ел�но��� п�именени�:

� ��еднем 4-6 недел�, в зави�имо��и о� п�и�ин� �азви�и� ди�бак�е�иоза и индивид�ал�н�� о�обенно��ей о�ганизма.��об�е �казани�:

��а�имак� �о��е� кап��л� жела�ел�но запива�� небол��им коли�е��вом жидко��и комна�ной �емпе�а����. �оп��кае��� в�к���ие кап��л� и �а��во�ение �оде�жимого в жидко��и.

�е�еменн�м жен�инам доп��кае��� п�инима�� по�ле кон��л��а�ии � в�а�ом.��о�ивопоказани� и побо�н�е дей��ви�:

�ндивид�ал�на� непе�ено�имо��� компонен�ов. ���ги� п�о�ивопоказаний и побо�н�� дей��вий не обна��жено.Фо�ма в�п��ка:

�ел�е кап��л�, наполненн�е по�о�ком о� к�емового до �ве�ло-бежевого �ве�а, ки�ломоло�н�м вк��ом и запа�ом. � ка��онной �паковке �оде�жа��� 2 или 3 бли��е�а по 10 кап��л и ин����к�и� по п�именени�.У�лови� ��анени�:

Ñ�ледÑ�еÑ� Ñ�Ñ�аниÑ�Ñ� в Ñ�Ñ�Ñ�ом, заÑ�иÑ�енном оÑ� Ñ�веÑ�а меÑ�Ñ�е, пÑ�и Ñ�емпеÑ�аÑ�Ñ�Ñ�е не вÑ�Ñ�е +10°Ð¡. Ð¥Ñ�аниÑ�Ñ� в недоÑ�Ñ�Ñ�пном длÑ� деÑ�ей меÑ�Ñ�е!С�ок годно��и:

2 года. �е п�имен��� по�ле и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.�азвание и ад�е� п�оизводи�ел�:

Ð�Ñ�оизведено OOO «VitaWay»

по заказ� �Vitapharm - Com� ���

�олдо-аме�икан�кое С�

MD3800 Ре�п�блика �олдова,

м�н. �ом�а�, �л. �енина 9

�ел./ �ак� (+373 22) 26 03 88�анн�й п�од�к� не �вл�е��� медикамен�ом.

��и п�ед��влении п�е�ензии �каз�вай�е номе� �е�ии, обозна�енн�й на �паковке.
Просмотреть полное описание
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 389
Код товара: 53289
Цена товара в пунктах: 175
Код товара: 55939
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 600
Код товара: 55681
Цена товара в пунктах: 389
Код товара: 48652
Цена товара в пунктах: 585
Код товара: 55368
Цена товара в пунктах: 389
Код товара: 44869
Этот товар доступен в следующих аптеках
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 253
Код товара: 55677
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 869
Код товара: 58469
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 31
Код товара: 53708
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 161
Код товара: 57475
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 400
Код товара: 55358
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 9
Код товара: 50690
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 438
Код товара: 56016
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 593
Код товара: 56560
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1157
Код товара: 46407
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 612
Код товара: 46408
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 333
Код товара: 55356
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 10
Код товара: 10779
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 2517
Код товара: 57250
Акция
Цена товара в пунктах: 702
Код товара: 53449
Акция
Цена товара в пунктах: 547
Код товара: 57477
Акция
Цена товара в пунктах: 218
Код товара: 48928
Акция
Цена товара в пунктах: 794
Код товара: 53246
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 554
Код товара: 47308
Акция
Цена товара в пунктах: 2170
Код товара: 57663
Акция
Цена товара в пунктах: 779
Код товара: 48647
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 303
Код товара: 55535
Акция
Цена товара в пунктах: 249
Код товара: 58019
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 345
Код товара: 55534
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 254
Код товара: 54879
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 389
Код товара: 48651
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 535
Код товара: 55372
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 161
Код товара: 57475
NEW
Акция
Топ сезона
Код товара: 58866
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 400
Код товара: 55358
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 518
Код товара: 58603
Цена товара в пунктах: 626
Код товара: 57535
Цена товара в пунктах: 739
Код товара: 56657
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 834
Код товара: 46562
Цена товара в пунктах: 894
Код товара: 58536
Просмотренные товары
Цена товара в пунктах: 580
Код товара: 39805
Inhalatorul-minune pentru pici-pitici
E greu sa convingi un pici sa stea cuminte atunci cand este nevoie sa-i aplicam un tratament, cum ar fi o sedinta cu nebulizatorul.Sunetul produs de inhalator, dar si masca ce se imbraca pe fata deranjeaza sau chiar sperie copiii, ceeace face procedura mult mai dificila.