Простамвит капс. N60

Код товара: 36666
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Republica Moldova
Форма: капс.
�ам��ка по��еби�ел� к пи�евой добавке -��о��амви�-
(Эк���ак� пал�м� де �абал�, ви�амин �)

Эк���ак� пал�м� де �абал�:
�лод� пал�м� Cабал� �вл����� �егодн� одним из наиболее поп�л��н�� в ми�е и��о�ников пол��ени� �а��и�ел�н�� п�епа�а�ов дл� ле�ени� заболеваний п�ед��а�ел�ной желез�. ��оме �ого, �к���ак� плодов ка�ликовой пал�м� благоп�и��но вли�е� на �ндок�инн�� ��нк�и� жен�ин�, ��о его �вой��во и�пол�з�е��� п�и полики��озе �и�ников.
�иологи�е�ки ак�ивн�е компонен�� �к���ак�а - �и�о��е�ол� - �нима�� о�ек и во�паление п�ед��а�ел�ной желез�, по��о�нно �оп����в���ие гипе�плазии. �е в�з�вае� изменений го�монал�ного балан�а в к�ови, не вли�е� на гипо�аламо-гипо�иза�н�� �и��ем�. �о�мализ�е� ��нк�ии половой и �еп�од�к�ивной �и��ем�. �мее� в��окие �онизи����ие, адап�огенн�е, об�е�к�епл���ие �вой��ва. �о�мализ�е� ��нк�ии �ндок�инн�� желез и в��або�к� полов�� го�монов. ��имен�е��� п�и во�палении мо�евого п�з��� и ин�ек�и�� мо�ев�вод��и� п��ей.
�и�амин �:
�и�амин � (d-alfa �око�е�ол) �вл�е��� жи�о�а��во�им�м ви�амином и мо�н�м ан�иок�идан�ом ко�о��й п�о�иводей��в�е� оки�лени� жи�а и �оле��е�ина.
� �аде�живае� п�о�е�� ��а�ени� и �по�об��в�е� п�ед�п�еждени� �ака, диабе�а и �е�де�н�� заболеваний;
� �каз�вае� положи�ел�ное вли�ние на жен�к�� �еп�од�к�ивн�� �и��ем�
� Снижае� �ве���ваемо��� к�ови;
� �ов��ае� �изи�е�к�� в�но�ливо���, �л���а� ���ек�ивно��� и�пол�зовани� ки�ло�ода о�ганизмом;
� �а�и�ае� о� воздей��ви� па��ивного к��ени� и а�мо��е�н�� заг��знений;
� Ук�епл�е� имм�нн�� �и��ем�.
�е�ва�ка ви�амина � в о�ганизме може� п�иве��и к малок�ови� и �лабо��и, а �акже п�и не�ва�ке ви�амина � в����ива���� �лизи���е оболо�ки, може� б��� п�и�иной деп�е��ий, по�ливо��и и �а���� �мен на���оени�. �па�и�, пигмен�н�е «��а��е�кие» п��на, ���кло��� кожи и е� д��бло���, не�ла��и�но���, ди���о�и� �келе�н�� м��� - �оже �ез�л��а� не�ва�ки ви�амина �.
Э�о� ви�амин п�ек�а�но �п�авл�е��� п�и ле�ении �кзем�, ли�а�, ге�пе�а и �азли�н�� �зв кожн�� пок�овов. Токо�е�ол (�и�амин �) зна�и�ел�но �л���ае� д��ание кле�ок и �о�о�о дей��в�е� на �л���ение в�но�ливо��и.
�и�амин � �вели�ивае� кон�ен��а�и� �емени � м�ж�ин, �ег�ли��е� �икл � жен�ин и �вели�ивае� половое вле�ение � обои� полов.
Со�е�ание �к���ак�а пал�м� де �абал� и ви�амина � вли�е� на обмен ве�е��в в п�ед��а�ел�ной железе; ко��ек�о� ��одинамики, п�имен�ем�й п�и ��нк�ионал�н�� на���ени�� мо�еи�п��кани�, �в�занн�� � доб�ока�е��венной гипе�плазией п�ед��а�ел�ной желез� и �по�об��в��� �мен��ени� �имп�омов доб�ока�е��венной гипе���о�ии п�ед��а�ел�ной желез�, п�еп����в�� дал�ней�ем� �вели�ени� �азме�ов п�ед��а�ел�ной желез�. �каз�вае� ан�ианд�огенное, вазоп�о�ек�о�ное, п�о�ивоо�е�ное и п�о�ивово�пали�ел�ное дей��вие.
�оказани� к п�именени�:
� ��они�е�кий п�о��а�и� (дл� ����анени� �имп�омов диз��ии: �а����ой��во мо�еи�п��кани�, но�на� поллаки��и�, болевой �инд�ом; в комплек�ной �е�апии).
� доб�ока�е��венна� гипе�плази� п�ед��а�ел�ной желез� I и II ��адии (дл� �мен��ени� ��нк�ионал�н�� на���ений мо�еи�п��кани�).
Своев�еменно на�а�а� �е�апи� �о��ан�е� по�ен�и� и п�едо�в�а�ае� �е��езн�е о�ложнени�: по�вление о��а�о�ного об�ема мо�и � �азви�ием во�палени� мо�евого п�з���, п�о��а�� и по�ек; об�азование камней в мо�евом п�з��е; пе�иоди�е�ка� заде�жка мо�и и необ�одимо��� �и���ги�е�кого ле�ени�. След�е� ��и��ва��, ��о п�епа�а� �мен��ае� в��аженно��� �имп�омов, об��ловленн�� гипе�плазией п�ед��а�ел�ной желез�, но не �мен��ае� е&
Просмотреть полное описание
Акция
Цена товара в пунктах: 794
Код товара: 53246
Цена товара в пунктах: 553
Код товара: 31746
Цена товара в пунктах: 594
Код товара: 38702
Этот товар доступен в следующих аптеках
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 161
Код товара: 57475
Топ сезона
Код товара: 54013
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 547
Код товара: 58470
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 389
Код товара: 55948
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 345
Код товара: 57021
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 3
Код товара: 10004
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 655
Код товара: 58538
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 438
Код товара: 56016
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 834
Код товара: 46562
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 554
Код товара: 47308
Акции
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 554
Код товара: 47308
Акция
Цена товара в пунктах: 2468
Код товара: 58042
NEW
Акция
Топ сезона
Код товара: 58866
Акция
Цена товара в пунктах: 249
Код товара: 58019
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 282
Код товара: 55536
Акция
Цена товара в пунктах: 354
Код товара: 54749
Акция
Цена товара в пунктах: 218
Код товара: 48928
Акция
Цена товара в пунктах: 2170
Код товара: 57663
Акция
Цена товара в пунктах: 1935
Код товара: 51944
Акция
Цена товара в пунктах: 779
Код товара: 48647
Акция
Цена товара в пунктах: 794
Код товара: 53246
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 655
Код товара: 57932
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 254
Код товара: 54881
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 869
Код товара: 58469
Цена товара в пунктах: 894
Код товара: 58536
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 161
Код товара: 57475
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 585
Код товара: 56019
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 547
Код товара: 58470
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 506
Код товара: 57540
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 535
Код товара: 55372
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 518
Код товара: 58603
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 254
Код товара: 54882
Просмотренные товары
Inhalatorul-minune pentru pici-pitici
E greu sa convingi un pici sa stea cuminte atunci cand este nevoie sa-i aplicam un tratament, cum ar fi o sedinta cu nebulizatorul.Sunetul produs de inhalator, dar si masca ce se imbraca pe fata deranjeaza sau chiar sperie copiii, ceeace face procedura mult mai dificila.