Noclaud® comp.100 mg N14x4 (Egis)

Код товара: 49568
Количество доз: 28
Количество доз: 28
Доза: 100
Производитель: Egis Pharmaceuticals PLC
Страна: Венгрия
Форма: табл.
отпуск только по рецепту!
NOCLAUD®

comprimate

DENUMIREA COMERCIALĂ

Noclaud®

DCI-ul substanţei active

Cilostazolum

COMPOZIŢIA

1 comprimat conţine:

substanţă activă: cilostazol 50 mg sau 100 mg;

excipienţi: celuloză microcristalină, amidon de porumb, carmeloză calcică, hipromeloză 2910, stearat de magneziu.

FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate 50 mg

Comprimate de culoare albă sau aproape albă, rotunde, plate, cu margini teşite, fără sau aproape fără miros, inscripţionate cu litera E stilizată pe o faţă şi cifra "601" - pe faţa opusă a comprimatului.

Comprimate 100 mg

Comprimate de culoare albă sau aproape albă, rotunde, plate, cu margini teşite, fără sau aproape fără miros, inscripţionate cu litera E stilizată şi cifra "602" pe o faţă a comprimatului.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC

Agenţi antitrombotici, inhibitori ai agregării plachetare, cu excepţia heparinei, B01AC23.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE

Proprietăţi farmacodinamice

Pe baza datelor obţinute în nouă studii controlate cu placebo (în care 1634 pacienţi au fost expuşi la cilostazol), s-a demonstrat că cilostazol îmbunătăţeşte capacitatea de efort fizic, determinată pe baza modificărilor Distanţei Absolute în Claudicaţie (DAC, sau distanţa maximă de mers) şi Distanţei Iniţiale în Claudicaţie (DIC, sau distanţa de mers fără dureri) pe banda rulantă de testare. După 24 de săptămâni de tratament cu cilostazol 100 mg de două ori pe zi, s-au înregistrat creşteri ale valorilor DAC medii între 60,4 şi 129,1 metri şi, în acelaşi timp, creşteri ale valorilor DIC medii încadrate între 47,3 şi 93,6 metri.

O meta-analiză realizată pe baza diferenţelor dintre mediile ponderate la nivelul celor nouă studii a indicat existenţa unei ameliorări totale absolute post-referinţă la o valoare semnificativă de 42 m în ceea ce priveşte distanţa maximă de mers (DAC) în cazul tratamentului cu cilostazol 100 mg de două ori pe zi, faţă de ameliorarea observată la pacienţii la care s-a administrat placebo. Aceasta corespunde unei ameliorări relative de 100% faţă de placebo. Aparent, acest

efect a fost mai scăzut la pacienţii cu diabet zaharat comparativ cu pacienţii fără diabet zaharat.

Studiile la animale au evidenţiat efectele vasodilatatoare ale cilostazolului, acest lucru fiind demonstrat şi în studii de mică anvergură efectuate cu subiecţi umani, în care fluxul sanguin la nivelul gleznei a fost măsurat prin pletismografie cu traductor tensiometric. De asemenea, cilostazol inhibă proliferarea celulelor musculare netede la şobolan şi a celulelor musculare netede umane in vitro, şi inhibă reacţia de eliberare a factorului de creştere derivat din trombocite şi PF-4 la nivelul trombocitelor umane.

Studiile efectuate la animale şi la om (in vivo şi ex vivo) au evidenţiat faptul că cilostazolul determină inhibarea reversibilă a agregării plachetare. Inhibarea este eficace împotriva unei serii de agenţi agreganţi (inclusiv stresul de forfecare, acidul arahidonic, colagenul, ADP şi adrenalina); la om efectul de inhibare durează până la 12 ore, iar după oprirea administrării de cilostazol, recuperarea agregării se produce în decurs de 48-96 de ore, fără rebound cu hiperagregabilitate. Efectele asupra lipidelor plasmatice circulante au fost examinate la pacienţii trataţi cu cilostazol. După 12 săptămâni, comparativ cu placebo, tratamentul cu cilostazol 100 mg de două ori pe zi a determinat o reducere a trigliceridelor de 0,33 mmol/l (15%) şi o creştere a HDL-colesterolului de 0,10 mmol/l (10%).

Un studiu de fază IV, randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo a fost efectuat pentru evaluarea efectelor cilostazolului pe termen lung, cu accent pe mortalitate şi siguranţă. &În total, 1439 de pacienţi cu claudicaţie intermitentă şi fără insuficienţă cardiacă au fost trataţi cu cilostazol sau li s-a administrat placebo, pe o elasticitate de până la trei ani. &În ceea ce priveşte mortalitatea, rata evenimentelor de deces observate în decurs de 36 de luni de tratament cu medicamentul din studiu, pe baza curbelor Kaplan-Meier, la un timp median de administrare a medicamentului din studiu de 18 luni, a fost de 5,6% (I&Î 95% cuprins între 2,8 şi 8,4%) pentru cilostazol şi de 6,8% (I&Î 95% cuprins între 1,9 şi 11,5%) pentru placebo. Tratamentul de lungă durată cu cilostazol nu a ridicat probleme privind siguranţa.

Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

După administrarea de doze repetate de cilostazol 100 mg de două ori pe zi la pacienţi cu boală vasculară periferică, starea de echilibru este obţinută în decurs de 4 zile.

Distribuţie

Cilostazolul se leagă în proporţie de 95-98% de proteinele plasmatice, în principal de albumină. Metabolitul dihidro şi metabolitul 4’-trans-hidroxi se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 97,4% şi, respectiv, 66%.

Biotransformare

Principalele izoenzime implicate în metabolizare sunt cele din sistemul citocrom P-450: CYP3A4, într-o măsură mai redusă, CYP2C19, şi într-o măsură şi mai redusă, CYP1A2. Există doi metaboliţi majori, un dihidro-cilostazol cu acţiune antiagregantă plachetară de 4-7 ori mai puternică decât substanţa activă nemetabolizată, şi un 4’-trans-hidroxi cilostazol de cinci ori mai puţin activ. Concentraţiile plasmatice (măsurate prin ASC) ale metaboliţilor dihidro şi 4`-trans-hidroxi reprezintă aproximativ 41% şi respectiv 12% din concentraţiile cilostazol.

Eliminare

Timpul aparent de înjumătăţire plasmatică prin eliminare pentru cilostazol este de 10,5 ore. Există doi metaboliţi majori, un dihidro-cilostazol şi un 4’-trans-hidroxi cilostazol, ambii având timpi aparenţi similari de înjumătăţire plasmatică prin eliminare.

Cilostazolul este eliminat în principal prin metabolizare, urmată de excretarea metaboliţilor pe cale urinară. Calea principală de eliminare este cea urinară (74%), orice cantitate rămasă fiind excretată prin materiile fecale. Nici o cantitate detectabilă de cilostazol nemodificat nu este excretată prin urină, şi sub 2% din doză se excretă sub forma metabolitului dihidro-cilostazol. Aproximativ 30% din doză este excretată prin urină sub forma metabolitului 4’-trans-hidroxi. Cantitatea rămasă este excretată sub formă de metaboliţi, nici unul nedepăşind 5% din cantitatea totală excretată.

Liniaritate/Non-liniaritate

Valorile Cmax pentru cilostazol şi metaboliţii săi circulanţi principali cresc sub-proporţional, odată cu creşterea dozei. Cu toate acestea, ASC pentru cilostazol şi metaboliţii săi cresc aproximativ proporţional cu doza.

Nu există dovezi în sensul unui efect inductor al cilostazolului asupra enzimelor microzomale hepatice.

Farmacocinetica cilostazolului şi a metaboliţilor săi nu a fost modificată semnificativ de vârsta sau sexul subiecţilor sănătoşi, cu vârsta cuprinsă între 50 şi 80 de ani.

La subiecţii cu insuficienţă renală severă, fracţia liberă de cilostazol a fost cu 27% mai mare, iar Cmax şi ASC au fost cu 29% şi, respectiv, 39% mai mici comparativ cu subiecţii cu funcţie renală normală. Valorile Cmax şi ASC ale metabolitului dihidro au fost cu 41% şi, respectiv, 47% mai mici la subiecţii cu disfuncţii renale severe, comparativ cu subiecţii cu funcţie renală normală. Valorile Cmax şi ASC ale metabolitului 4’-trans-hidroxi cilostazol au fost cu 173% şi 209% mai mari la subiecţii cu insuficienţă renală severă. Medicamentul nu trebuie administrat la pacienţii cu un clearance al creatininei ≤25 ml/min.

Nu există date disponibile pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată până la severă, şi având în vedere că cilostazolul este metabolizat extensiv de enzimele hepatice, medicamentul nu trebuie utilizat la aceşti pacienţi.

INDICAŢII TERAPEUTICE

Noclaud® este indicat la pacienţii cu claudicaţie intermitentă, care nu prezintă dureri în stare de repaus şi nu manifestă semne de necroză a ţesutului periferic (boală arterială periferică stadiul II Fontaine) pentru prelungirea distanţelor maxime de mers parcurse fără dureri.

Noclaud® este indicat pentru utilizare ca tratament de linia a doua, la pacienţi la care modificările stilului de viaţă (inclusiv renunţarea la fumat şi programele de exerciţii fizice [sub supraveghere]) şi alte forme terapeutice adecvate nu au reuşit să le amelioreze suficient simptomele de claudicaţie intermitentă.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Doze

Doza recomandată este de 100 mg cilostazol de două ori pe zi.

Administrarea cilostazol trebuie iniţiată de către medici cu experienţă în tratamentul claudicaţiei intermitente.

Medicul trebuie să reevalueze pacientul după 3 luni de tratament, având în vedere oprirea tratamentului cu cilostazol dacă se observă un efect inadecvat sau dacă simptomele nu s-au ameliorat.

Pacienţii trataţi cu cilostazol trebuie să menţină în continuare modificările aduse stilului de viaţă (renunţarea la fumat şi exerciţiile fizice), precum şi tratamentele farmacologice concomitente (cum sunt tratamentul antiplachetar şi tratamentul hipolipemiant) pentru reducerea riscului de evenimente cardiovasculare. Cilostazol nu este un înlocuitor al acestor tratamente.

Se recomandă reducerea dozei până la 50 mg de două ori pe zi la pacienţii cărora li se administrează concomitent medicamente cu efect puternic inhibitor asupra

CYP3A4, de exemplu unele macrolide, antifungice azolice, inhibitori de protează, sau medicamente care inhibă puternic CYP2C19, de exemplu omeprazol.

Vârstnici

Nu există recomandări speciale privind administrarea la pacienţii vârstnici.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea utilizării la copii şi adolescenţi nu au fost încă stabilite.

Tulburarea funcţiei renale

Nu sunt necesare ajustări ale dozei la pacienţii cu un clearance al creatininei > 25 ml/min. Cilostazol este contraindicat la pacienţii cu un clearance al creatininei ≤ 25 ml/min.

Tulburarea funcţiei hepatice

Nu sunt necesare ajustări ale dozei la pacienţii cu boală hepatică uşoară. Nu există date disponibile la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată sau severă. Deoarece cilostazol este metabolizat extensiv de enzimele hepatice, este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată sau severă.

Mod de administrare

Noclaud® trebuie administrat cu 30 de minute înainte de dejun şi, respectiv, înainte de masa de seară. Administrarea cilostazolului împreună cu alimente duce la creşterea concentraţiilor plasmatice maxime (Cmax) ale cilostazolului, fapt ce se poate asocia cu o frecvenţă crescută a reacţiilor adverse.

REACŢII ADVERSE

▼ Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate în studiile clinice au fost cefalee (la > 30% dintre subiecţi), diaree şi scaune anormale (fiecare la > 15% dintre subiecţi). Aceste reacţii au fost, de obicei, de intensitate uşoară până la moderată şi au fost atenuate uneori prin reducerea dozei.

Reacţiile adverse raportate în studiile clinice şi în perioada ulterioară punerii pe piaţă sunt descrise mai jos.

Reacţiile adverse sunt indicate conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă.

Convenţia MedDRA privind frecvenţa

Foarte frecvente (>1/10)

Frecvente (>1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100)

Rare (>1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Cu frecvenţă necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile).

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente: echimoză.

Mai puţin frecvente: anemie.

Rare: timp de sângerare prelungit, trombocitemie.

Cu frecvenţă necunoscută: tendinţă de sângerare, trombocitopenie, granulocitopenie, agranulocitoză, leucopenie, pancitopenie, anemie aplastică.

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai puţin frecvente: reacţii alergice.

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Frecvente: edem (periferic, facial), anorexie.

Mai puţin frecvente: hiperglicemie, diabet zaharat.

Tulburări psihice

Mai puţin frecvente: anxietate.

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente: cefalee.

Frecvente: ameţeli.

Mai puţin frecvente: insomnie, vise nefireşti.

Cu frecvenţă necunoscută: pareză, hipoestezie.

Tulburări oculare

Cu frecvenţă necunoscută: conjunctivită.

Tulburări acustice şi vestibulare

Cu frecvenţă necunoscută: tinitus.

Tulburări cardiace

Frecvente: palpitaţii puternice, tahicardie, angină pectorală, aritmii, extrasistole ventriculare.

Mai puţin frecvente: infarct miocardic, fibrilaţie atrială, insuficienţă cardiacă congestivă, tahicardie supraventriculară, tahicardie ventriculară, sincopă.

Tulburări vasculare

Mai puţin frecvente: hemoragie oculară, epistaxis, hemoragie gastrointestinală, hemoragie nespecificată, hipotensiune arterială ortostatică.

Cu frecvenţă necunoscută: bufeuri, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, hemoragie cerebrală, hemoragie pulmonară, hemoragie musculară, hemoragie la nivelul căilor respiratorii, hemoragie subcutanată.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente: rinită, faringită.

Mai puţin frecvente: dispnee, pneumonie, tuse.

Cu frecvenţă necunoscută: pneumonie interstiţială.

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente: diaree, aspect anormal al materiilor fecale.

Frecvente: greaţă şi vărsături, dispepsie, flatulenţă, durere abdominală.

Mai puţin frecvente: gastrită.

Tulburări hepatobiliare

Cu frecvenţă necunoscută: hepatită, tulburarea funcţiei hepatice, icter.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: erupţie cutanată tranzitorie, prurit.

Cu frecvenţă necunoscută: eczemă, erupţii cutanate, sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică, urticarie.

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mai puţin frecvente: mialgie.

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Rare: insuficienţă renală, disfuncţie renală.

Cu frecvenţă necunoscută: hematurie, polakiurie.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente: durere toracică, astenie.

Mai puţin frecvente: frisoane, stare generală de rău.

Cu frecvenţă necunoscută: febră, durere.

Investigaţii diagnostice

Cu frecvenţă necunoscută: concentraţii plasmatice crescute ale acidului uric, creştere a uremiei, creştere a creatininemiei.

O creştere a frecvenţei palpitaţiilor şi edemului periferic a fost observată în cazul administrării de cilostazol concomitent cu alte vasodilatatoare care cauzează tahicardia reflexă, de exemplu, blocante ale canalelor de calciu de tip dihidropiridină.

Singurul eveniment advers care a determinat întreruperea tratamentului la ≥ 3% dintre pacienţii trataţi cu cilostazol a fost cefaleea. Alte cauze frecvente ale întreruperii tratamentului au inclus palpitaţiile şi diareea (ambele 1,1%).

Cilostazol ca şi substanţă activă poate implica un risc crescut de sângerare, risc care poate fi potenţat ca urmare a administrării concomitente cu orice alt medicament care are acelaşi potenţial.

Riscul de hemoragie intraoculară poate fi crescut la pacienţii cu diabet zaharat.

La pacienţii cu vârsta peste 70 de ani s-a constatat o creştere a frecvenţei cazurilor de diaree şi palpitaţii.

Raportarea reacţiilor adverse

&În caz de apariţie a reacţiilor adverse, inclusiv care nu sunt descrise în instrucţiune, se recomandă întreruperea administrării preparatului.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii pot să raporteze reacţiile adverse suspectate în organele locale de farmacovigilenţă.

CONTRAINDICAŢII

- Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.

- Insuficienţă renală severă: clearance-ul creatininei ≤ 25 ml/min.

- Insuficienţă hepatică moderată sau severă.

- Insuficienţă cardiacă congestivă.

- Sarcină.

- Pacienţi cu orice predispoziţie hemoragică cunoscută (de exemplu, ulcer gastroduodenal activ, accident vascular cerebral hemoragic recent [în ultimele şase luni], retinopatie diabetică proliferativă, hipertensiune arterială controlată terapeutic insuficient).

- Pacienţi cu antecedente de tahicardie ventriculară, fibrilaţie ventriculară sau ectopie ventriculară multifocală, adecvat tratate sau nu, şi pacienţi care prezintă prelungire a intervalului QTc.

- Pacienţi cu tahiaritmie severă în antecedente.

- Pacienţi trataţi concomitent cu două sau mai multe medicamente suplimentare, antiplachetare sau anticoagulante (de exemplu, acid acetilsalicilic, clopidogrel, heparină, warfarină, acenocumarol, dabigatran, rivaroxaban sau apixaban);

- Pacienţi cu angină pectorală instabilă, infarct miocardic produs în ultimele 6 luni sau intervenţie coronariană în ultimele 6 luni.SUPRADOZAJ

Există informaţii limitate referitoare la supradozajul acut la om. Semnele şi simptomele pot fi anticipate ca fiind cefalee severă, diaree, tahicardie şi posibil aritmii cardiace.

Pacienţii trebuie menţinuţi sub observaţie şi este necesară administrarea unui tratament simptomatic.

Conţinutul stomacului trebuie evacuat prin inducerea vărsăturilor sau prin lavaj gastric, după caz.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE

Indicaţia tratamentului cu cilostazol trebuie stabilită cu precauţie avându-se în vedere şi alte opţiuni de tratament, cum este revascularizarea.

Dat fiind mecanismul său de acţiune, cilostazol poate induce tahicardie, palpitaţii, tahiaritmie şi/sau hipotensiune arterială. Creşterea frecvenţei cardiace asociată cu administrarea de cilostazol este de aproximativ 5 până la 7 bătăi/min; la pacienţii cu risc, acest lucru poate avea drept consecinţă inducerea anginei pectorale.

Pe durata tratamentului cu cilostazol, se recomandă monitorizarea atentă a pacienţilor care pot avea risc ridicat de evenimente adverse grave la nivel cardiac ca urmare a creşterii frecvenţei cardiace, de exemplu pacienţii cu boală coronariană stabilă, iar utilizarea cilostazol este contraindicată la pacienţii cu angină pectorală instabilă, sau infarct miocardic/intervenţie coronariană în ultimele 6 luni, sau antecedente de tahiaritmii severe.

Se impune prudenţă în cazul prescrierii de cilostazol la pacienţi cu ectopie atrială sau ventriculară şi la pacienţi cu fibrilaţie atrială sau flutter atrial.

Pacienţii trebuie avertizaţi să raporteze orice episod hemoragic sau de apariţie cu uşurinţă a echimozelor în timpul tratamentului. &În caz de sângerare la nivelul retinei, administrarea de cilostazol trebuie oprită. Vezi compartimentul "Contraindicaţii" şi "Interacţiuni cu alte medicamente, alte tipuri de interacţiuni" pentru mai multe informaţii privind riscurile de sângerare.

Dat fiind efectul inhibitor al cilostazolului asupra agregării plachetare, este posibil să apară un risc crescut de hemoragie în contextul unei intervenţii chirurgicale (inclusiv în cazul unor intervenţii invazive minore, cum ar fi o extracţie dentară). Dacă unui pacient urmează să i se efectueze o intervenţie chirurgicală electivă, iar efectul antiplachetar nu este necesar, tratamentul cu cilostazol trebuie oprit cu 5 zile înainte de intervenţia chirurgicală.

Au fost raportate rar sau foarte rar cazuri de anomalii hematologice, inclusiv trombocitopenie, leucopenie, agranulocitoză, pancitopenie şi anemie aplastică. Cei mai mulţi dintre pacienţi şi-au revenit după întreruperea administrării de cilostazol. Totuşi, unele cazuri de pancitopenie şi anemie aplastică au avut consecinţe letale.

Pe lângă raportarea episoadelor hemoragice şi a apariţiei frecvente a echimozelor, pacienţii trebuie avertizaţi să raporteze fără întârziere orice alte simptome cum sunt febra şi faringita, care ar putea sugera, de asemenea, dezvoltarea incipientă a discraziilor sanguine. Este necesară efectuarea unei hemoleucograme complete în cazul în care se suspectă o infecţie sau dacă există orice alte semne clinice de discrazie sanguină. Administrarea de cilostazol trebuie oprită imediat dacă există dovezi clinice sau de laborator cu privire la anomalii hematologice.

&În cazul pacienţilor la care se administrează concomitent inhibitori puternici ai CYP3A4 sau CYP2C19, s-a evidenţiat o creştere a concentraţiilor plasmatice de cilostazol. &În astfel de cazuri, se recomandă o doză de cilostazol de 50 mg de două ori pe zi (vezi compartimentul "Interacţiuni cu alte medicamente, alte tipuri de interacţiuni" pentru mai multe informaţii).

Se recomandă prudenţă în administrarea de cilostazol concomitent cu orice alt medicament cu potenţial de scădere a tensiunii arteriale, din cauza posibilităţii de manifestare a unui efect hipotensiv suplimentar, cu tahicardie reflexă.

Se impune prudenţă în cazul administrării de cilostazol concomitent cu alte medicamente care inhibă agregarea plachetară.

Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare

Sarcina

Nu există date adecvate privind utilizarea de cilostazol la femeile gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere. Riscul potenţial la om nu este cunoscut. Noclaud® nu trebuie utilizat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Excreţia de cilostazol în laptele matern a fost raportată în studiile efectuate la animale. Nu se cunoaşte dacă cilostazol se excretă în laptele uman. Dat fiind efectul nociv potenţial asupra nou-născutului alăptat, în condiţiile în care mama este tratată cu cilostazol, utilizarea Noclaud® nu este recomandată în timpul alăptării.

Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Noclaud® poate cauza ameţeli şi, prin urmare, pacienţii trebuie avertizaţi să acţioneze cu prudenţă înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI

Inhibitori ai agregării plachetare

Cilostazol este un inhibitor PDE III cu acţiune antiplachetară. &Într-un studiu clinic efectuat cu subiecţi sănătoşi, administrarea de cilostazol în doză de 150 mg de două ori pe zi, timp de cinci zile, nu a avut ca urmare prelungirea timpului de sângerare.

Acid acetilsalicilic (AAS)

Administrarea de scurtă durată (timp de 4 zile sau mai puţin) a AAS concomitent cu cilostazol a indicat o creştere cu 23-25% a inhibării agregării plachetare ex vivo indusă de ADP, în comparaţie cu administrarea AAS în monoterapie.

Nu au existat în aparenţă tendinţe spre o frecvenţă crescută a reacţiilor adverse de tip hemoragic la pacienţii trataţi concomitent cu cilostazol şi AAS, comparativ cu pacienţii la care s-a administrat concomitent placebo şi doze echivalente de AAS.

Clopidogrel şi alte medicamente antiplachetare

Administrarea concomitentă de cilostazol şi clopidogrel nu a avut niciun efect asupra numărului de trombocite, timpului de protrombină (PT) sau timpului de tromboplastină parţial activată (aPTT). Toţi subiecţii sănătoşi din studiu au prezentat un timp mai îndelungat de sângerare sub tratament cu clopidogrel în monoterapie, iar administrarea concomitentă de cilostazol nu a avut ca urmare niciun efect suplimentar semnificativ asupra duratei de sângerare. Se recomandă prudenţă în cazul administrării de cilostazol concomitent cu orice medicament care inhibă agregarea plachetară. La anumite intervale de timp, trebuie avută în vedere monitorizarea timpului de sângerare. Tratamentul cu cilostazol este contraindicat în cazul pacienţilor la care se administrează suplimentar două sau mai multe medicamente antiplachetare/anticoagulante.

O frecvenţă crescută a hemoragiilor a fost observată în cazul utilizării concomitente de clopidogrel, AAS şi cilostazol în studiul CASTLE.

Anticoagulante orale, cum este warfarina

&În cadrul unui studiu clinic cu doză unică, nu s-a observat nici o inhibare a metabolizării warfarinei şi niciun efect asupra parametrilor de coagulare (PT, aPTT, timp de sângerare). Cu toate acestea, se recomandă prudenţă în cazul pacienţilor trataţi atât cu cilostazol cât şi cu un medicament anticoagulant, şi este necesară monitorizarea frecventă pentru reducerea posibilităţii sângerării.

Tratamentul cu cilostazol este contraindicat în cazul pacienţilor la care se administrează suplimentar două sau mai multe medicamente antiplachetare/anticoagulante.

Inhibitori ai enzimelor citocromului P-450 (CYP)

Cilostazol este metabolizat extensiv de enzimele CYP, în particular de CYP3A4 şi CYP2C19, şi într-o măsură mai mică de CYP1A2. Metabolitul dihidro, care are o eficacitate de 4-7 ori mai mare în inhibarea agregării plachetare, comparativ cu cilostazol, pare să se formeze în principal sub acţiunea CYP3A4. Metabolitul 4`-trans-hidroxi, a cărui eficacitate reprezintă o cincime din cea exercitată de cilostazol, pare să se formeze în principal sub acţiunea CYP2C19. Prin urmare, medicamentele care inhibă CYP3A4 (de exemplu, unele macrolide, antifungice azolice, inhibitori de protează) sau CYP2C19 (cum sunt inhibitori ai pompei de protoni, IPP) măresc activi tatea farmacologică totală şi ar putea avea capacitatea de a potenţa reacţiile adverse la cilostazol. &În consecinţă, pentru pacienţii trataţi concomitent cu inhibitori puternici ai CYP3A4 sau CYP2C19, doza recomandată este de 50 mg de două ori pe zi.

Administrarea de cilostazol concomitent cu eritromicină (un inhibitor al CYP3A4) a avut ca urmare o creştere a ASC a cilostazolului cu 72%, însoţită de o creştere cu 6% a ASC a metabolitului dihidro şi o creştere cu 119% a ASC a metabolitului 4`-trans-hidroxi.

Pe baza ASC, activi tatea farmacologică totală a cilostazolului creşte cu 34% în cazul administrării concomitente cu eritromicina. Conform acestor date, doza recomandată de cilostazol este de 50 mg de două ori pe zi în cazul administrării concomitente cu eritromicină şi medicamente similare (de exemplu, claritromicină).

Administrarea ketoconazolului (un puternic inhibitor al CYP3A4) concomitent cu cilostazol a avut ca urmare o creştere cu 117% a ASC a cilostazolului, însoţită de o scădere cu 15% a ASC a metabolitului dihidro şi o creştere cu 87% a ASC a metabolitului 4`-trans-hidroxi. Pe baza ASC, activi tatea farmacologică totală a cilostazolului creşte cu 35% în cazul administrării concomitente cu ketoconazol. Conform acestor date, doza recomandată de cilostazol este de 50 mg de două ori pe zi în cazul administrării concomitente cu ketoconazol şi medicamente similare (de exemplu, itraconazol).

Administrarea de cilostazol concomitent cu diltiazem (un inhibitor slab al CYP3A4) a avut ca urmare o creştere a ASC a cilostazolului cu 44%, însoţită de o creştere cu 4% a ASC a metabolitului dihidro, şi o creştere cu 43% a ASC a metabolitului 4`-trans-hidroxi.

Pe baza ASC, activi tatea farmacologică totală a cilostazolului creşte cu 19% în cazul administrării concomitente cu diltiazem. Conform acestor date, nu este necesară nici o ajustare a dozei.

Administrarea unei singure doze de cilostazol 100 mg cu 240 ml de suc de grepfrut (un inhibitor al CYP3A4 la nivel intestinal) nu a avut un efect notabil asupra farmacocineticii cilostazolului. Conform acestor date, nu este necesară nici o ajustare a dozei. Un efect clinic relevant asupra acţiunii cilostazolului este totuşi posibil în cazul consumului unor cantităţi mai mari de suc de grepfrut.

Administrarea de cilostazol concomitent cu omeprazol (un inhibitor al CYP2C19) a determinat creşterea ASC a cilostazolului cu 22%, însoţită de o creştere cu 68% a ASC a metabolitului dihidro şi o reducere de 36% a ASC a metabolitului 4`-trans hidroxi. Pe baza ASC, activi tatea farmacologică totală creşte cu 47% în cazul administrării concomitente cu omeprazol. Conform acestor date, doza recomandată de cilostazol este de 50 mg de două ori pe zi în cazul administrării concomitente cu omeprazol.

Substrate pentru enzimele citocromului P-450

S-a arătat că cilostazol determină creşterea cu 70% a ASC a lovastatinei (substrat sensibil pentru CYP3A4) şi a acidului său β-hidroxi. Se recomandă prudenţă în cazul administrării concomitente de cilostazol cu substrate pentru CYP3A4 cu un indice terapeutic îngust (de exemplu, cisapridă, halofantrină, pimozidă, derivaţi de ergot). Se recomandă prudenţă în cazul administrării concomitente cu statine metabolizate de CYP3A4, de exemplu, simvastatină, atorvastatină şi lovastatină.

Inductori ai enzimelor citocromului P-450

Efectul inductorilor CYP3A4 şi CYP2C19 (cum sunt carbamazepina, fenitoina, rifampicina şi sunătoarea) asupra farmacocineticii cilostazolului nu a fost evaluat încă. Teoretic, efectul antiplachetar se poate modifica şi trebuie monitorizat cu atenţie în situaţia administrării de cilostazol concomitent cu inductori CYP3A4 şi CYP2C19.

&În studiile clinice, s-a constatat că fumatul (cu efect inductor al CYP1A2) a determinat scăderea concentraţiilor plasmatice ale cilostazol cu 18%.

Alte interacţiuni posibile

Se impune prudenţă în cazul administrării de cilostazol concomitent cu un alt medicament care are potenţial de scădere a tensiunii arteriale, din cauza posibilităţii de manifestare a unui efect hipotensiv suplimentar, cu tahicardie reflexă.

PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate 50 mg, 100 mg. Câte 14 comprimate în blister. Câte 2 sau 4 blistere împreună cu instrucţiunea pentru administrare în cutie de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 °C.

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani.

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Cu prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Aprilie 2015

DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE

Egis Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapesta, Keresztúri út 30-38.

UNGARIA

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI

Egis Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapesta, Bökényföldi út 118-120.

UNGARIA

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 701
Код товара: 57886
Топ сезона
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 35
Код товара: 61750
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 477
Код товара: 61909
Топ сезона
Код товара: 59504
NEW
Топ сезона
Код товара: 61686
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 29
Код товара: 42955
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 35
Код товара: 61752
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 5
Код товара: 11431
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 45471
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 438
Код товара: 54915
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 588
Код товара: 55613
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 188
Код товара: 61788
Акции
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 679
Код товара: 55604
Акция
Цена товара в пунктах: 636
Код товара: 61718
Акция
Цена товара в пунктах: 569
Код товара: 42221
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 68
Код товара: 61965
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 585
Код товара: 46542
Акция
Цена товара в пунктах: 610
Код товара: 52089
Акция
Цена товара в пунктах: 527
Код товара: 57310
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 828
Код товара: 61913
Акция
Цена товара в пунктах: 834
Код товара: 61681
Акция
Цена товара в пунктах: 1744
Код товара: 53141
Рекомендуем
NEW
Цена товара в пунктах: 353
Код товара: 61859
NEW
Цена товара в пунктах: 555
Код товара: 61825
Цена товара в пунктах: 268
Код товара: 35497
NEW
Цена товара в пунктах: 227
Код товара: 61760
NEW
Цена товара в пунктах: 403
Код товара: 61852
Цена товара в пунктах: 724
Код товара: 61603
Просмотренные товары
COLAGEN Marin hidrolizat-pentru buna functionare a articulatiilor
Colagenul este principala proteină structurală care se găsește în articulații, oase, piele, unghii și alte țesuturi conjunctive. Este responsabil pentru menținerea rezistenței, elasticității și flexibilității acestor țesuturi pe tot corpul.Atunci când sunt luate ca supliment alimentar, peptidele de colagen consumate în mod regulat pot deveni blocuri structurale majore care ajută la menținerea sănătății articulațiilor, oaselor, pielii, părului și unghiilor.