Normocapil caps. N60 Vitapharm

Код товара: 42403
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Республика Молдова
Форма: капс.
Ð�амÑ�Ñ�ка длÑ� поÑ�Ñ�ебиÑ�елÑ� к пиÑ�евой добавке «Ð�оÑ�мокапил»

«Ð�оÑ�мокапил» â��Ñ�никалÑ�наÑ� Ñ�оÑ�мÑ�ла Ñ� Ñ�аÑ�Ñ�ином. коÑ�оÑ�аÑ� Ñ�кÑ�еплÑ�еÑ� и заÑ�иÑ�аеÑ� волоÑ�Ñ�нÑ�Ñ� лÑ�ковиÑ�Ñ� и пÑ�едоÑ�вÑ�аÑ�аеÑ� вÑ�падение волоÑ�.СÑ�имÑ�лиÑ�Ñ�еÑ� и пиÑ�аеÑ� волоÑ�Ñ�нÑ�е лÑ�ковиÑ�Ñ�, Ñ�лÑ�Ñ�Ñ�аеÑ� Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�кÑ�Ñ�Ñ�Ñ� волоÑ�, пÑ�идаеÑ� блеÑ�к, пÑ�едоÑ�вÑ�аÑ�аеÑ� вÑ�падение.Ð�омпоненÑ�Ñ�пÑ�епаÑ�аÑ�а«Ð�оÑ�мокапил» дейÑ�Ñ�вÑ�Ñ�Ñ� на капиллÑ�Ñ�ном Ñ�Ñ�овне длÑ� Ñ�оÑ�Ñ�анениÑ� здоÑ�ового вида волоÑ�, кожи и ногÑ�ей.

Та��ин �аминоки�ло�а, изве��на� �воими �не�ге�и�е�кими �вой��вами. �н п�идае� �не�ги� и жизненн�� �ил� воло�ам. Также �а��ин п�ек�а�но ��епа�и��е�� воло��, во���анавлива� вн���енние �в�зи воло�а, ко�о��е о�ве�а�� за его п�о�но��� и п�и�одное ���оение. Та��ин ��им�ли��е� �о�� воло�, п�еп����в�е� п�о�е��� де�о�ма�ии и �жа�и� воло��ной л�кови�� и бо�е��� � пов�еждением �оедини�ел�ной �кани, ок��жа��ей л�кови�� (именно ��о� п�о�е�� �вл�е��� п�и�иной �о��а о�лабленн�� и �онки� воло�, а �акже и� п�еждев�еменного в�падени�).Та��ин обе�пе�ивае� мо�н�� ан�иок�идан�н�� за�и�� - глаз, б�он�ов, �е�д�а, за�и�а� кле�ки к�ови о� воздей��ви� �вободн�� �адикалов. Также �а��ин ��а��в�е� в обмене жи�ов, п�едо�в�а�а� и� о�ложение в пе�ени и на ��енка� а��е�ий, �нижае� ��овен� �оле��е�ина в к�ови.

�л�кона� �инка��инк ��омик�о�лемен�, ко�о��й о�ен� важен дл� обмена ве�е��в и делени� кле�ок в ко�н�� воло� и коже. �о�мализ�е� и ��иливае� �ин�ез белка, �о�ми��е� п�авил�н�й �о�� ног�ей и воло�, ��ко��е� и� �о�� и п�едо�в�а�ае� в�падение, ��иливае� �егене�а�и� и в��авнивае� ����к���� кожи. �е�и�и� �инка п�иводи� к на���ени� �о��а воло� и ног�ей.

Эк���ак� зеленого �а� ��оде�жи� ка�е�ин�, ко�еин, ви�амин�С, Р, � и д�.�а�е�ин� �к���ак�а зеленого �а� ��илива�� мик�о�и�к�л��и� к�ови, ��о обе�пе�ивае� ��ан�по��и�овк� пи�а�ел�н�� ве�е��в к ко�н� воло�а. �а�е�ин� �ни��ожа�� �вободн�е �адикал�, ��ко���� обмен ве�е��в, помога� о�ганизм� �жига�� ли�ние кало�ии и килог�амм�, �ег�ли���� ��овен� �а�а�а в к�ови, пов��а�� �ла��и�но��� ��енок капилл��ов, в�вод�� из о�ганизма ме�алл�: �вине�, ��ом, олово и кадмий.

С��ой �к���ак� �ем�н виног�ада��оде�жи� ан�иок�идан��, п�оан�о�ианид�, ко�о��е ней��ализ��� �вободн�е �адикал�,оказ�вае� п�о�ивово�пали�ел�ное дей��вие. ��оан�о�ианид� �к�епл��� ��енки �о��дов, но�мализ��� ��овен� коллагена, �вл���его�� о�новой кожи, ���ожилий, ����авов, ����ей,ней��ализ�е� �е�мен�� (гиал��онидаз�, �ла��аз�, коллагеназ�), �аз���а��ие ����к���� �оедини�ел�ной �кани.

�и�амин �1 (бен�о�иамин) ��по�об��в�е� но�мализа�ии ��нк�ии не�вной �и��ем�, ��а��в�е� в �глеводном обмене (в ка�е��ве ко�е�мен�а), во�полн�е� де�и�и� ви�амина �1 (�иамина). �каз�вае� не�вно-�е�лек�о�ное дей��вие. �бладае� в��женн�м ней�оп�о�ек�о�н�м дей��вием.

�оказани� к п�именени�:
* �екоменд�е��� п�и пов��енном ежедневном в�падении воло�, а �акже л�д�м � �онкими, �лаб�ми, ли�енн�ми об�ема воло�ами в ка�е��ве и��о�ника �а��ина, ка�е�инов, �инка и ви� �1;
* дл� �к�еплени� ног�евой пла��ин�.

Рекоменда�и� по п�именени�:
�з�о�л�м: по 2 кап��л� в ден�, во в�ем� ед�.
�е��м о� 12 ле�: по 1 кап��ле в ден�, во в�ем� ед�.
���� п�иема: Рекоменд�ема� дли�ел�но��� п�иема не менее 3-� ме���ев.
�е�ед п�именением п�окон��л��и��й�е�� � в�а�ом.

�обо�н�е ���ек��:
Редко набл�да�� алле�ги�е�кие �еак�ии.

��о�ивопоказани�:
�ндивид�ал�на� гипе���в��ви�ел�но��� к компонен�ам п�епа�а�а. �е��кий воз�а�� до 12 ле�, бе�еменно��� и пе�иод лак�а�ии.

��д��е здо�ов�!

�������к пи�е
���������
кап��л�
�омме��е�кое наименование п�епа�а�а:
«Ð�оÑ�мокапил» â��комбиниÑ�ованнаÑ�пиÑ�еваÑ� добавка, коÑ�оÑ�аÑ�Ñ�одеÑ�жиÑ�Ñ�кÑ�Ñ�Ñ�акÑ�Ñ�, виÑ�аминÑ�и микÑ�оÑ�леменÑ�Ñ� в дозаÑ� Ñ�ооÑ�веÑ�Ñ�Ñ�вÑ�Ñ�Ñ�иÑ� Ñ�Ñ�Ñ�оÑ�ной поÑ�Ñ�ебноÑ�Ñ�и оÑ�ганизма.

Со��ав п�епа�а�а:
1 кап��ла �оде�жи�:
дей��в���ие ве�е��ва:�к���ак� зеленого �а� � 187 мг,���ой �к���ак� �ем�н виног�ада � 75 мг, �а��ин � 75 мг, гл�кона� �инка � 53 мг, ви�амин B1 � 30 мг.
в�помога�ел�н�е ве�е��ва:магни���еа�а�, к�а�мал к�к���зн�й, мик�ок�и��алли�е�ка� �елл�лоза, лак�оз� моногид�а�.

�пи�ание п�епа�а�а:
�ап��л� �илинд�и�е�кой �о�м� � пол���е�и�е�кими кон�ами, гладкой пове��но����;
кап��ла зеленого �ве�а.

Фо�ма в�п��ка:
�ли��е�� по 10 кап��л. �о1, 2, 3, 4, 5или 6бли��е�ов в ка��онной ко�обке.
по 60кап��л во �лаконе из поли��илена.

У�лови� ��анени�:
Ð¥Ñ�аниÑ�Ñ� пÑ�и Ñ�емпеÑ�аÑ�Ñ�Ñ�е +15â�¦+25°Ð¡ в Ñ�Ñ�Ñ�ом меÑ�Ñ�е, заÑ�иÑ�енном оÑ� Ñ�веÑ�а и недоÑ�Ñ�Ñ�пном длÑ� деÑ�ей.

С�ок годно��и:
3 года. �е и�пол�зова�� по�ле и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.

�азвание и ад�е� п�оизводи�ел�:
�олдо-аме�икан�кое С��Vitapharm-Com� ���
MD3800 Ре�п�блика �олдова,
м�н. �ом�а�,�л. �енина 9
�ел./ �ак�(+373 22) 26 03 88

�анн�й п�од�к� не �вл�е��� медикамен�ом.
��и п�ед��влении п�е�ензии �каз�вай�е номе� �е�ии, обозна�енн�й на �паковке.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 208
Код товара: 49524
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 323
Код товара: 61790
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 5
Код товара: 48655
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 88
Код товара: 62443
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1796
Код товара: 63229
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 996
Код товара: 63242
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1796
Код товара: 63231
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 332
Код товара: 61789
Топ сезона
Код товара: 57311
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42957
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 996
Код товара: 63244
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1796
Код товара: 63235
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 580
Код товара: 42221
Акция
Цена товара в пунктах: 6553
Код товара: 58043
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 139
Код товара: 62847
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 438
Код товара: 61904
Цена товара в пунктах: 489
Код товара: 62322
Акция
Цена товара в пунктах: 799
Код товара: 61681
Цена товара в пунктах: 231
Код товара: 61831
Цена товара в пунктах: 397
Код товара: 61838
Цена товара в пунктах: 99
Код товара: 62158
Цена товара в пунктах: 413
Код товара: 56016
Просмотренные товары
Uleiurile SO BIO ETIC pentru Păr, Masaj și Barbă!
In ultima vreme, uleiul de păr a devenit un element-vedetă în procesul de îngrijire a părului. Un ulei de păr poate fi folosit în mai multe feluri, în funcție de tipul de păr și de nevoile lui. Unul poate fi mai bun pentru bucle, în timp ce altul este mai potrivit pentru părul uscat. Soluția ideală, recomandată de specialiștii Lea Nature, este Uleiul de Avocado și Șofrănel de la So Bio Etic!