Normocapil caps. N60 Vitapharm

Код товара: 42403
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Республика Молдова
Форма: капс.
Ð�амÑ�Ñ�ка длÑ� поÑ�Ñ�ебиÑ�елÑ� к пиÑ�евой добавке «Ð�оÑ�мокапил»

«Ð�оÑ�мокапил» â��Ñ�никалÑ�наÑ� Ñ�оÑ�мÑ�ла Ñ� Ñ�аÑ�Ñ�ином. коÑ�оÑ�аÑ� Ñ�кÑ�еплÑ�еÑ� и заÑ�иÑ�аеÑ� волоÑ�Ñ�нÑ�Ñ� лÑ�ковиÑ�Ñ� и пÑ�едоÑ�вÑ�аÑ�аеÑ� вÑ�падение волоÑ�.СÑ�имÑ�лиÑ�Ñ�еÑ� и пиÑ�аеÑ� волоÑ�Ñ�нÑ�е лÑ�ковиÑ�Ñ�, Ñ�лÑ�Ñ�Ñ�аеÑ� Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�кÑ�Ñ�Ñ�Ñ� волоÑ�, пÑ�идаеÑ� блеÑ�к, пÑ�едоÑ�вÑ�аÑ�аеÑ� вÑ�падение.Ð�омпоненÑ�Ñ�пÑ�епаÑ�аÑ�а«Ð�оÑ�мокапил» дейÑ�Ñ�вÑ�Ñ�Ñ� на капиллÑ�Ñ�ном Ñ�Ñ�овне длÑ� Ñ�оÑ�Ñ�анениÑ� здоÑ�ового вида волоÑ�, кожи и ногÑ�ей.

Та��ин �аминоки�ло�а, изве��на� �воими �не�ге�и�е�кими �вой��вами. �н п�идае� �не�ги� и жизненн�� �ил� воло�ам. Также �а��ин п�ек�а�но ��епа�и��е�� воло��, во���анавлива� вн���енние �в�зи воло�а, ко�о��е о�ве�а�� за его п�о�но��� и п�и�одное ���оение. Та��ин ��им�ли��е� �о�� воло�, п�еп����в�е� п�о�е��� де�о�ма�ии и �жа�и� воло��ной л�кови�� и бо�е��� � пов�еждением �оедини�ел�ной �кани, ок��жа��ей л�кови�� (именно ��о� п�о�е�� �вл�е��� п�и�иной �о��а о�лабленн�� и �онки� воло�, а �акже и� п�еждев�еменного в�падени�).Та��ин обе�пе�ивае� мо�н�� ан�иок�идан�н�� за�и�� - глаз, б�он�ов, �е�д�а, за�и�а� кле�ки к�ови о� воздей��ви� �вободн�� �адикалов. Также �а��ин ��а��в�е� в обмене жи�ов, п�едо�в�а�а� и� о�ложение в пе�ени и на ��енка� а��е�ий, �нижае� ��овен� �оле��е�ина в к�ови.

�л�кона� �инка��инк ��омик�о�лемен�, ко�о��й о�ен� важен дл� обмена ве�е��в и делени� кле�ок в ко�н�� воло� и коже. �о�мализ�е� и ��иливае� �ин�ез белка, �о�ми��е� п�авил�н�й �о�� ног�ей и воло�, ��ко��е� и� �о�� и п�едо�в�а�ае� в�падение, ��иливае� �егене�а�и� и в��авнивае� ����к���� кожи. �е�и�и� �инка п�иводи� к на���ени� �о��а воло� и ног�ей.

Эк���ак� зеленого �а� ��оде�жи� ка�е�ин�, ко�еин, ви�амин�С, Р, � и д�.�а�е�ин� �к���ак�а зеленого �а� ��илива�� мик�о�и�к�л��и� к�ови, ��о обе�пе�ивае� ��ан�по��и�овк� пи�а�ел�н�� ве�е��в к ко�н� воло�а. �а�е�ин� �ни��ожа�� �вободн�е �адикал�, ��ко���� обмен ве�е��в, помога� о�ганизм� �жига�� ли�ние кало�ии и килог�амм�, �ег�ли���� ��овен� �а�а�а в к�ови, пов��а�� �ла��и�но��� ��енок капилл��ов, в�вод�� из о�ганизма ме�алл�: �вине�, ��ом, олово и кадмий.

С��ой �к���ак� �ем�н виног�ада��оде�жи� ан�иок�идан��, п�оан�о�ианид�, ко�о��е ней��ализ��� �вободн�е �адикал�,оказ�вае� п�о�ивово�пали�ел�ное дей��вие. ��оан�о�ианид� �к�епл��� ��енки �о��дов, но�мализ��� ��овен� коллагена, �вл���его�� о�новой кожи, ���ожилий, ����авов, ����ей,ней��ализ�е� �е�мен�� (гиал��онидаз�, �ла��аз�, коллагеназ�), �аз���а��ие ����к���� �оедини�ел�ной �кани.

�и�амин �1 (бен�о�иамин) ��по�об��в�е� но�мализа�ии ��нк�ии не�вной �и��ем�, ��а��в�е� в �глеводном обмене (в ка�е��ве ко�е�мен�а), во�полн�е� де�и�и� ви�амина �1 (�иамина). �каз�вае� не�вно-�е�лек�о�ное дей��вие. �бладае� в��женн�м ней�оп�о�ек�о�н�м дей��вием.

�оказани� к п�именени�:
* �екоменд�е��� п�и пов��енном ежедневном в�падении воло�, а �акже л�д�м � �онкими, �лаб�ми, ли�енн�ми об�ема воло�ами в ка�е��ве и��о�ника �а��ина, ка�е�инов, �инка и ви� �1;
* дл� �к�еплени� ног�евой пла��ин�.

Рекоменда�и� по п�именени�:
�з�о�л�м: по 2 кап��л� в ден�, во в�ем� ед�.
�е��м о� 12 ле�: по 1 кап��ле в ден�, во в�ем� ед�.
���� п�иема: Рекоменд�ема� дли�ел�но��� п�иема не менее 3-� ме���ев.
�е�ед п�именением п�окон��л��и��й�е�� � в�а�ом.

�обо�н�е ���ек��:
Редко набл�да�� алле�ги�е�кие �еак�ии.

��о�ивопоказани�:
�ндивид�ал�на� гипе���в��ви�ел�но��� к компонен�ам п�епа�а�а. �е��кий воз�а�� до 12 ле�, бе�еменно��� и пе�иод лак�а�ии.

��д��е здо�ов�!

�������к пи�е
���������
кап��л�
�омме��е�кое наименование п�епа�а�а:
«Ð�оÑ�мокапил» â��комбиниÑ�ованнаÑ�пиÑ�еваÑ� добавка, коÑ�оÑ�аÑ�Ñ�одеÑ�жиÑ�Ñ�кÑ�Ñ�Ñ�акÑ�Ñ�, виÑ�аминÑ�и микÑ�оÑ�леменÑ�Ñ� в дозаÑ� Ñ�ооÑ�веÑ�Ñ�Ñ�вÑ�Ñ�Ñ�иÑ� Ñ�Ñ�Ñ�оÑ�ной поÑ�Ñ�ебноÑ�Ñ�и оÑ�ганизма.

Со��ав п�епа�а�а:
1 кап��ла �оде�жи�:
дей��в���ие ве�е��ва:�к���ак� зеленого �а� � 187 мг,���ой �к���ак� �ем�н виног�ада � 75 мг, �а��ин � 75 мг, гл�кона� �инка � 53 мг, ви�амин B1 � 30 мг.
в�помога�ел�н�е ве�е��ва:магни���еа�а�, к�а�мал к�к���зн�й, мик�ок�и��алли�е�ка� �елл�лоза, лак�оз� моногид�а�.

�пи�ание п�епа�а�а:
�ап��л� �илинд�и�е�кой �о�м� � пол���е�и�е�кими кон�ами, гладкой пове��но����;
кап��ла зеленого �ве�а.

Фо�ма в�п��ка:
�ли��е�� по 10 кап��л. �о1, 2, 3, 4, 5или 6бли��е�ов в ка��онной ко�обке.
по 60кап��л во �лаконе из поли��илена.

У�лови� ��анени�:
Ð¥Ñ�аниÑ�Ñ� пÑ�и Ñ�емпеÑ�аÑ�Ñ�Ñ�е +15â�¦+25°Ð¡ в Ñ�Ñ�Ñ�ом меÑ�Ñ�е, заÑ�иÑ�енном оÑ� Ñ�веÑ�а и недоÑ�Ñ�Ñ�пном длÑ� деÑ�ей.

С�ок годно��и:
3 года. �е и�пол�зова�� по�ле и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.

�азвание и ад�е� п�оизводи�ел�:
�олдо-аме�икан�кое С��Vitapharm-Com� ���
MD3800 Ре�п�блика �олдова,
м�н. �ом�а�,�л. �енина 9
�ел./ �ак�(+373 22) 26 03 88

�анн�й п�од�к� не �вл�е��� медикамен�ом.
��и п�ед��влении п�е�ензии �каз�вай�е номе� �е�ии, обозна�енн�й на �паковке.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 198
Код товара: 49524
Цена товара в пунктах: 619
Код товара: 54712
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42957
Топ сезона
Код товара: 59346
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 32
Код товара: 61751
Топ сезона
Код товара: 59191
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 5
Код товара: 11431
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 8
Код товара: 11424
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 136
Код товара: 36144
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 12
Код товара: 59919
Топ сезона
Код товара: 42910
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 42956
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 51682
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 27
Код товара: 52487
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 20
Код товара: 58332
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 776
Код товара: 60685
Акция
Цена товара в пунктах: 431
Код товара: 55111
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 834
Код товара: 61681
Акция
Цена товара в пунктах: 589
Код товара: 46542
Акция
Цена товара в пунктах: 569
Код товара: 42221
Акция
Цена товара в пунктах: 6387
Код товара: 58043
Акция
Цена товара в пунктах: 575
Код товара: 52089
Акция
Цена товара в пунктах: 1744
Код товара: 53141
Акция
Цена товара в пунктах: 248
Код товара: 60890
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 329
Код товара: 61116
Цена товара в пунктах: 1112
Код товара: 59593
Цена товара в пунктах: 350
Код товара: 53289
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 32
Код товара: 61751
Цена товара в пунктах: 534
Код товара: 43015
Цена товара в пунктах: 1184
Код товара: 45225
Просмотренные товары
Collagen
De ce trebuie sa administram collagen? Este una din cele mai raspindite intrebari. Colagenul este o proteina, din care sunt formate tesuturile organismului uman. El este responsabil pentru fermitatea muschilor si elasticitatea pielii, intareste articulatiile si ligamentele. Organismul omului produce aceasta proteina desinestatator. Si aici apare intrebarea, atunci pentru ce sa-l mai administram? Problema este ca, cu virsta, sinteza colagenului se incetineste. Pentru cei, care doresc sa amine batrinetea si sa readuca fermitate corpului, sa pastreze mobilitatea articulatiilor, sunt elaborate suplimente cu Colagen!