Normocapil caps. N60(Vitapharm)

Код товара: 42403
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Republica Moldova
Форма: капс.
Ð�амÑ�Ñ�ка длÑ� поÑ�Ñ�ебиÑ�елÑ� к пиÑ�евой добавке «Ð�оÑ�мокапил»

«Ð�оÑ�мокапил» â��Ñ�никалÑ�наÑ� Ñ�оÑ�мÑ�ла Ñ� Ñ�аÑ�Ñ�ином. коÑ�оÑ�аÑ� Ñ�кÑ�еплÑ�еÑ� и заÑ�иÑ�аеÑ� волоÑ�Ñ�нÑ�Ñ� лÑ�ковиÑ�Ñ� и пÑ�едоÑ�вÑ�аÑ�аеÑ� вÑ�падение волоÑ�.СÑ�имÑ�лиÑ�Ñ�еÑ� и пиÑ�аеÑ� волоÑ�Ñ�нÑ�е лÑ�ковиÑ�Ñ�, Ñ�лÑ�Ñ�Ñ�аеÑ� Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�кÑ�Ñ�Ñ�Ñ� волоÑ�, пÑ�идаеÑ� блеÑ�к, пÑ�едоÑ�вÑ�аÑ�аеÑ� вÑ�падение.Ð�омпоненÑ�Ñ�пÑ�епаÑ�аÑ�а«Ð�оÑ�мокапил» дейÑ�Ñ�вÑ�Ñ�Ñ� на капиллÑ�Ñ�ном Ñ�Ñ�овне длÑ� Ñ�оÑ�Ñ�анениÑ� здоÑ�ового вида волоÑ�, кожи и ногÑ�ей.

Та��ин �аминоки�ло�а, изве��на� �воими �не�ге�и�е�кими �вой��вами. �н п�идае� �не�ги� и жизненн�� �ил� воло�ам. Также �а��ин п�ек�а�но ��епа�и��е�� воло��, во���анавлива� вн���енние �в�зи воло�а, ко�о��е о�ве�а�� за его п�о�но��� и п�и�одное ���оение. Та��ин ��им�ли��е� �о�� воло�, п�еп����в�е� п�о�е��� де�о�ма�ии и �жа�и� воло��ной л�кови�� и бо�е��� � пов�еждением �оедини�ел�ной �кани, ок��жа��ей л�кови�� (именно ��о� п�о�е�� �вл�е��� п�и�иной �о��а о�лабленн�� и �онки� воло�, а �акже и� п�еждев�еменного в�падени�).Та��ин обе�пе�ивае� мо�н�� ан�иок�идан�н�� за�и�� - глаз, б�он�ов, �е�д�а, за�и�а� кле�ки к�ови о� воздей��ви� �вободн�� �адикалов. Также �а��ин ��а��в�е� в обмене жи�ов, п�едо�в�а�а� и� о�ложение в пе�ени и на ��енка� а��е�ий, �нижае� ��овен� �оле��е�ина в к�ови.

�л�кона� �инка��инк ��омик�о�лемен�, ко�о��й о�ен� важен дл� обмена ве�е��в и делени� кле�ок в ко�н�� воло� и коже. �о�мализ�е� и ��иливае� �ин�ез белка, �о�ми��е� п�авил�н�й �о�� ног�ей и воло�, ��ко��е� и� �о�� и п�едо�в�а�ае� в�падение, ��иливае� �егене�а�и� и в��авнивае� ����к���� кожи. �е�и�и� �инка п�иводи� к на���ени� �о��а воло� и ног�ей.

Эк���ак� зеленого �а� ��оде�жи� ка�е�ин�, ко�еин, ви�амин�С, Р, � и д�.�а�е�ин� �к���ак�а зеленого �а� ��илива�� мик�о�и�к�л��и� к�ови, ��о обе�пе�ивае� ��ан�по��и�овк� пи�а�ел�н�� ве�е��в к ко�н� воло�а. �а�е�ин� �ни��ожа�� �вободн�е �адикал�, ��ко���� обмен ве�е��в, помога� о�ганизм� �жига�� ли�ние кало�ии и килог�амм�, �ег�ли���� ��овен� �а�а�а в к�ови, пов��а�� �ла��и�но��� ��енок капилл��ов, в�вод�� из о�ганизма ме�алл�: �вине�, ��ом, олово и кадмий.

С��ой �к���ак� �ем�н виног�ада��оде�жи� ан�иок�идан��, п�оан�о�ианид�, ко�о��е ней��ализ��� �вободн�е �адикал�,оказ�вае� п�о�ивово�пали�ел�ное дей��вие. ��оан�о�ианид� �к�епл��� ��енки �о��дов, но�мализ��� ��овен� коллагена, �вл���его�� о�новой кожи, ���ожилий, ����авов, ����ей,ней��ализ�е� �е�мен�� (гиал��онидаз�, �ла��аз�, коллагеназ�), �аз���а��ие ����к���� �оедини�ел�ной �кани.

�и�амин �1 (бен�о�иамин) ��по�об��в�е� но�мализа�ии ��нк�ии не�вной �и��ем�, ��а��в�е� в �глеводном обмене (в ка�е��ве ко�е�мен�а), во�полн�е� де�и�и� ви�амина �1 (�иамина). �каз�вае� не�вно-�е�лек�о�ное дей��вие. �бладае� в��женн�м ней�оп�о�ек�о�н�м дей��вием.

�оказани� к п�именени�:
* �екоменд�е��� п�и пов��енном ежедневном в�падении воло�, а �акже л�д�м � �онкими, �лаб�ми, ли�енн�ми об�ема воло�ами в ка�е��ве и��о�ника �а��ина, ка�е�инов, �инка и ви� �1;
* дл� �к�еплени� ног�евой пла��ин�.

Рекоменда�и� по п�именени�:
�з�о�л�м: по 2 кап��л� в ден�, во в�ем� ед�.
�е��м о� 12 ле�: по 1 кап��ле в ден�, во в�ем� ед�.
���� п�иема: Рекоменд�ема� дли�ел�но��� п�иема не менее 3-� ме���ев.
�е�ед п�именением п�окон��л��и��й�е�� � в�а�ом.

�обо�н�е ���ек��:
Редко набл�да�� алле�ги�е�кие �еак�ии.

��о�ивопоказани�:
�ндивид�ал�на� гипе���в��ви�ел�но��� к компонен�ам п�епа�а�а. �е��кий воз�а�� до 12 ле�, бе�еменно��� и пе�иод лак�а�ии.

��д��е здо�ов�!

�������к пи�е
���������
кап��л�
�омме��е�кое наименование п�епа�а�а:
«Ð�оÑ�мокапил» â��комбиниÑ�ованнаÑ�пиÑ�еваÑ� добавка, коÑ�оÑ�аÑ�Ñ�одеÑ�жиÑ�Ñ�кÑ�Ñ�Ñ�акÑ�Ñ�, виÑ�аминÑ�и микÑ�оÑ�леменÑ�Ñ� в дозаÑ� Ñ�ооÑ�веÑ�Ñ�Ñ�вÑ�Ñ�Ñ�иÑ� Ñ�Ñ�Ñ�оÑ�ной поÑ�Ñ�ебноÑ�Ñ�и оÑ�ганизма.

Со��ав п�епа�а�а:
1 кап��ла �оде�жи�:
дей��в���ие ве�е��ва:�к���ак� зеленого �а� � 187 мг,���ой �к���ак� �ем�н виног�ада � 75 мг, �а��ин � 75 мг, гл�кона� �инка � 53 мг, ви�амин B1 � 30 мг.
в�помога�ел�н�е ве�е��ва:магни���еа�а�, к�а�мал к�к���зн�й, мик�ок�и��алли�е�ка� �елл�лоза, лак�оз� моногид�а�.

�пи�ание п�епа�а�а:
�ап��л� �илинд�и�е�кой �о�м� � пол���е�и�е�кими кон�ами, гладкой пове��но����;
кап��ла зеленого �ве�а.

Фо�ма в�п��ка:
�ли��е�� по 10 кап��л. �о1, 2, 3, 4, 5или 6бли��е�ов в ка��онной ко�обке.
по 60кап��л во �лаконе из поли��илена.

У�лови� ��анени�:
Ð¥Ñ�аниÑ�Ñ� пÑ�и Ñ�емпеÑ�аÑ�Ñ�Ñ�е +15â�¦+25°Ð¡ в Ñ�Ñ�Ñ�ом меÑ�Ñ�е, заÑ�иÑ�енном оÑ� Ñ�веÑ�а и недоÑ�Ñ�Ñ�пном длÑ� деÑ�ей.

С�ок годно��и:
3 года. �е и�пол�зова�� по�ле и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.

�азвание и ад�е� п�оизводи�ел�:
�олдо-аме�икан�кое С��Vitapharm-Com� ���
MD3800 Ре�п�блика �олдова,
м�н. �ом�а�,�л. �енина 9
�ел./ �ак�(+373 22) 26 03 88

�анн�й п�од�к� не �вл�е��� медикамен�ом.
��и п�ед��влении п�е�ензии �каз�вай�е номе� �е�ии, обозна�енн�й на �паковке.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 197
Код товара: 49524
Цена товара в пунктах: 546
Код товара: 41464
Топ сезона
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 58603
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 363
Код товара: 56016
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 316
Код товара: 60377
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 588
Код товара: 46408
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 924
Код товара: 56554
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 901
Код товара: 58469
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 337
Код товара: 47066
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 229
Код товара: 55940
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 817
Код товара: 46562
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 480
Код товара: 58470
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 337
Код товара: 47067
Топ сезона
Код товара: 57311
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 571
Код товара: 42221
Акция
Цена товара в пунктах: 733
Код товара: 52089
Акция
Цена товара в пунктах: 420
Код товара: 55111
Акция
Цена товара в пунктах: 1744
Код товара: 53141
Акция
Цена товара в пунктах: 410
Код товара: 54749
Акция
Цена товара в пунктах: 441
Код товара: 55594
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 1612
Код товара: 60327
NEW
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 297
Код товара: 60473
Акция
Цена товара в пунктах: 4092
Код товара: 53512
Акция
Цена товара в пунктах: 566
Код товара: 57908
Акция
Цена товара в пунктах: 2506
Код товара: 53140
Акция
Цена товара в пунктах: 511
Код товара: 57310
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 351
Код товара: 48651
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 212
Код товара: 54881
NEW
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 297
Код товара: 60473
Цена товара в пунктах: 732
Код товара: 59583
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 127
Код товара: 57475
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 363
Код товара: 56016
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 462
Код товара: 57540
Просмотренные товары
Sanotact Rehidration
Sanotact Rehidration este un supliment sub formă de comprimate efervescente ce conține antioxidanți, vitamine și minerale. Datorită formulei sale, acționează rapid și are o absorbție mai bună.