Estrovit caps. N30(Vitapharm)

Код товара: 42275
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Republica Moldova
Форма: N/A
Ð�амÑ�Ñ�ка длÑ� поÑ�Ñ�ебиÑ�елÑ� к пиÑ�евой добавке «Ð­Ñ�Ñ�Ñ�овиÑ�» (беÑ�а-аланин)«Ð­Ñ�Ñ�Ñ�овиÑ�» добавка к пиÑ�е (негоÑ�моналÑ�ного пÑ�оиÑ�Ñ�ождениÑ�), коÑ�оÑ�аÑ� пÑ�едназнаÑ�ена длÑ� боÑ�Ñ�бÑ� Ñ� пÑ�иливами, коÑ�оÑ�Ñ�е наиболее Ñ�аÑ�Ñ�о Ñ�опÑ�овождаÑ�Ñ� климакÑ�.�е�а-аланин � �вл�е��� аминоки�ло�ой. �н п�еп����в�е� в�делени� ���н�ми кле�ками �аки� медиа�о�ов, как ги��амин и б�адикинин, ко�о��е в�з�ва�� �а��и�ение �о��дов кожи. ��и ��ом бе�а-аланин не блоки��е� H1-ги��аминов�е �е�еп�о�� и не п�иводи� к нежела�ел�н�м п�о�влени�м, в �а��но��и �онливо��и. Э��ек� бе�а-аланина ��и�а�� �лед��вием п��мого ��абилизи����его дей��ви� на мемб�ан� ���н�� кле�ок. �днако ме�анизм� дей��ви� бе�а-аланина п�и климак�е�и�е�ком �инд�оме не ог�ани�ива���� блокадой пе�и�е�и�е�кой вазодила�а�ии. �н �по�обен взаимодей��вова�� � гли�инов�ми �е�еп�о�ами, на�од��ими�� в гипо�алам��е, благода�� �ем� п�ои��оди� �о�можение изб��о�ной ак�ивно��и �ен��а �е�мо�ег�л��ии. �о��ом� ���ек� бе�а-аланина о�ме�ае��� �же в ��и�анн�е мин��� по�ле п�именени�.

��и дли�ел�ном п�иеме бе�а-аланина п�ои��оди� накопление ка�нозина и пан�о�еновой ки�ло�� в кле�ка�, по��епенна� ��абилиза�и� �не�ге�и�е�кого ме�аболизма, ��о позвол�е� п�едо�в�а�а�� п�илив�.

Ð�менно благодаÑ�Ñ� Ñ�Ñ�омÑ� «Ð­Ñ�Ñ�Ñ�овиÑ�» можно Ñ�екомендоваÑ�Ñ� женÑ�инам Ñ� пÑ�иливами как в каÑ�еÑ�Ñ�ве моноÑ�еÑ�апии, Ñ�ак и в Ñ�оÑ�Ñ�аве комплекÑ�ного леÑ�ениÑ� пÑ�иливов.

�е�а-аланин положи�ел�но вли�е� на когни�ивн�е ��нк�ии (пам���, �м��венна� �або�о�по�обно��� и кон�ен��а�и� внимани�), ��о в пе�в�� о�е�ед� ���ада�� п�и па�ологи�е�ком �е�ении п�е- и по��климак�е�и�е�ки� пе�иодов. �аконе�, бе�а-аланин не п�иводи� к заде�жке жидко��и в о�ганизме и �вели�ени� ма��� �ела.�оказани� к п�именени�:

� п�и веге�а�ивн�� на���ени�� в пе�иод менопа�з�;

� дл� пов��ени� в�но�ливо��и, об�е�к�епл���ее дей��вие.Рекоменда�и� по п�именени�:

�з�о�л�е: по 1-2 кап��ле 1 �аз в ден�, 30 мин�� до ед�. �оза може� б��� пов��ена до 3-� кап��л в ���ки. ���� п�иема 5-10 дней (до п�ек�а�ени� п�иливов).

��и возобновлении п�иливов п�ием може� о���е��вл����� на п�о��жении в�его пе�иода клини�е�ки� вазомо�о�н�� �а����ой��в, без ог�ани�ени� в�емени п�именени�.

�е�ед п�именением п�окон��л��и��й�е�� � в�а�ом.

�обо�н�е ���ек��:

�лле�ги�е�кие �еак�ии п�и индивид�ал�ной ��в��ви�ел�но��и к компонен�ам лека���венного ��ед��ва.

��о�ивопоказани�:

�ов��енна� индивид�ал�на� ��в��ви�ел�но��� к компонен�ам п�епа�а�а. �е�еменно��� и пе�иод лак�а�ии.��д��е здо�ов�!������� � ���

ЭСТР���Т

кап��л��омме��е�кое наименование п�епа�а�а:

«Ð­Ñ�Ñ�Ñ�овиÑ�» â�� добавка к пиÑ�е акÑ�ивнÑ�м веÑ�еÑ�Ñ�вом, коÑ�оÑ�ой Ñ�влÑ�еÑ�Ñ�Ñ� незаменимаÑ� аминокиÑ�лоÑ�а беÑ�а-аланин.Со��ав п�епа�а�а:

1 кап��ла �оде�жи�:

дей��в���ее ве�е��во: бе�а-аланин � 400 мг.

в�помога�ел�н�е ве�е��ва: магни� ��еа�а�, к�а�мал к�к���зн�й, мик�ок�и��алли�е�ка� �елл�лоза, лак�оз� моногид�а�.Фо�ма в�п��ка:

�ли��е�� по 10 кап��л. �о 1, 2, 3, 4, 5 или 6 бли��е�ов в ка��онной ко�обке.

�о10, 20, 30, 40, 50 или 60 кап��л во �лаконе из поли��илена.У�лови� ��анени�:

Ð¥Ñ�аниÑ�Ñ� пÑ�и Ñ�емпеÑ�аÑ�Ñ�Ñ�е +15â�¦+25°Ð¡ в Ñ�Ñ�Ñ�ом меÑ�Ñ�е, заÑ�иÑ�енном оÑ� Ñ�веÑ�а и недоÑ�Ñ�Ñ�пном длÑ� деÑ�ей.С�ок годно��и:

3 года. �е и�пол�зова�� по�ле и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.�азвание и ад�е� п�оизводи�ел�:

�олдо-аме�икан�кое С� �Vitapharm-Com� ���

MD3800 Ре�п�блика �олдова,

м�н. �ом�а�, �л. �енина 9

�ел./ �ак� (+373 22) 26 03 88�анн�й п�од�к� не �вл�е��� медикамен�ом.

��и п�ед��влении п�е�ензии �каз�вай�е номе� �е�ии, обозна�енн�й на �паковке.
Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 893
Код товара: 54069
Цена товара в пунктах: 612
Код товара: 51297
Цена товара в пунктах: 659
Код товара: 55693
Цена товара в пунктах: 384
Код товара: 51296
Цена товара в пунктах: 1157
Код товара: 46407
Цена товара в пунктах: 865
Код товара: 37954
Цена товара в пунктах: 848
Код товара: 37454
Цена товара в пунктах: 902
Код товара: 54067
Этот товар доступен в следующих аптеках
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 32
Код товара: 51208
Топ сезона
Код товара: 57311
Акция
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 45062
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 11434
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 33800
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 12
Код товара: 50430
Топ сезона
Код товара: 47982
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 5
Код товара: 42956
Топ сезона
Код товара: 16647
Топ сезона
Код товара: 20455
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 6
Код товара: 42957
Топ сезона
Код товара: 58102
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 526
Код товара: 49829
Акция
Цена товара в пунктах: 524
Код товара: 57310
Акция
Цена товара в пунктах: 1041
Код товара: 57648
Акция
Цена товара в пунктах: 470
Код товара: 55529
Акция
Цена товара в пунктах: 7096
Код товара: 58043
Акция
Цена товара в пунктах: 394
Код товара: 54749
Акция
Цена товара в пунктах: 2468
Код товара: 58042
Акция
Цена товара в пунктах: 624
Код товара: 54376
Акция
Цена товара в пунктах: 364
Код товара: 57498
Акция
Цена товара в пунктах: 1868
Код товара: 55241
Рекомендуем
Акция
Цена товара в пунктах: 254
Код товара: 54882
Цена товара в пунктах: 1051
Код товара: 45225
Акция
Цена товара в пунктах: 2468
Код товара: 58042
NEW
Цена товара в пунктах: 547
Код товара: 58470
Цена товара в пунктах: 254
Код товара: 54881
Цена товара в пунктах: 626
Код товара: 57535
Цена товара в пунктах: 531
Код товара: 45995
NEW
Цена товара в пунктах: 869
Код товара: 58469
Просмотренные товары
Echineeze (Echinacee) Natures Aid
Echinaceea Natures Aid este un supliment pe bază de plante recomandat pentru ameliorarea simptomelor de gripă și răceală, stimulând eficient imunitatea. Poate fi administrat de la primele simptome. Pe lângă faptul că ajută în gripă și răceală, are și alte beneficii.