Merlin caps. N60

Код товара: 36665
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Republica Moldova
Форма: капс.
��Р��� � биологи�е�ки ак�ивна� добавка к пи�е из �а��и�ел�ного ����� � п�о�иво�звенн�м, �епа�а�ивн�м, гепа�оп�о�ек�о�н�м, жел�егонн�м, гиполипидеми�е�ким, ан�ибак�е�иал�н�м, ан�иок�идан�н�м и имм�номод�ли����им дей��ви�ми.Соде�жи� ма�ла �ем�н ��кв� и плодов облепи�и, о�новн�ми �о��авл���ими ко�о��� �вл�����: жи�н�е ки�ло�� (пал�ми�инов��, олеинов��, линолев��, ��еа�инов��), �око�е�ол� (ви�амин �), ка�о�иноид� (β-ка�о�ин), �к�ален и �и�о��е�ол�, аминоки�ло��, �лавоноид� (кемп�е�ол, изо�амне�ин, ���ин, ка�е�ин, кве��е�ин), ви�амин� (С, �1, �2, �5, �6, РР), мине�ал�н�е ве�е��ва (�елен, �инк, магний, кал��ий, железо, ма�гане�, калий, на��ий, �о��о�, бо� и мед�).�иологи�е�ки ак�ивн�е ве�е��ва ма�ла �ем�н ��кв� и плодов облепи�и:

- но�мализ��� �ек�е�и� жел�до�ного �ока, мо�о�но-�вак�а�о�н�� ��нк�и� жел�дка, обмен ве�е��в;

- оказ�ва�� ан�ибак�е�иал�ное дей��вие по о�но�ени� к Helicobacter pylori, �мен��а�� во�пали�ел�н�й п�о�е�� �лизи��ой оболо�ки жел�дка;

- ��им�ли���� �епа�а�ивн�е п�о�е��� в �лизи���� оболо�ка�, ��ко���� заживление пов�ежденн�� �каней;

- но�мализ��� ��овен� �оле��е�ина, пе�ено�н�� �е�мен�ов, жел�н�� ки�ло� в ��во�о�ке к�ови и ма�ке�ов имм�нной �и��ем�;

- �мен��а�� в ��во�о�ке ��овен� �ак�о�ов, в�з�ва��и� �иб�оз пе�ени;

- во���анавлива�� ��нк�и� пе�ени, жел�ного п�з��� и п�ед��а�ел�ной желез�.�е�лин п�имен��� дл�:

§ ����анени� �имп�омов пов��енной ки�ло�но��и жел�до�ного �ока;

§ �егене�а�ии �лизи��ой оболо�ки жел�дка и двенад�а�ипе���ной ки�ки;

§ подде�жани� но�мал�ного ��овн� �оле��е�ина в к�ови, �о��анени� �ла��и�но��и ��енок к�овено�н�� �о��дов и �л���ени� к�овооб�а�ени�;

§ но�мализа�ии ��нк�ии по�ек (�мен��ение �он��а мо�евого п�з��� и облег�ение мо�еи�п��кани�);

§ но�мализа�ии ��нк�ии пе�ени и жел�ного п�з���;

§ де�ок�ика�ии о�ганизма о� п�ом��ленн�� в�б�о�ов, алкогол� и д��ги� �ок�и�е�ки� ве�е��в;

§ за�и�� кле�ок о� дей��ви� �вободн�� �адикалов и о� оки�ли�ел�ного ���е��а;

§ �нижени� �и�ка онкологи�е�ки� заболеваний п�о��а��, кожи и д��ги� о�ганов;

§ �егене�а�ии кле�ок и за�и�� о�ганизма о� п�еждев�еменного ��а�ени�;

§ пов��ени� имм�ни�е�а.С��С�� �Р�������Я � ���Ы

�н����, за 30 мин�� до ед�, запива� до��а�о�н�м коли�е��вом вод� (около 200 мл). �е доп��кае��� замен��� вод� д��гими жидко���ми.

�е��м в воз�а��е:

- о� 3 до 7 ле� по 1 кап��ле 1-2 �аз в ден�;

- о� 7 до 14 ле� по 1 кап��ле 2-3 �аза в ден�;

- о� 14 до 18 ле� по 2 кап��л� 2-3 �аза в ден�.

�з�о�л�м: по 2 кап��л� 3 �аза в ден�.

��одолжи�ел�но��� п�именени� �о��авл�е� 2-4 недели.����Ч�Ы� ���СТ��Я

��од�к� не �оде�жи� ве�е��ва � алле�гизи����им по�ен�иалом. ��и гипе���в��ви�ел�но��и к инг�едиен�ам п�од�к�а возможн� алле�ги�е�кие �еак�ии - к�апивни�а, о�ек ли�а, ана�илак�и�е�кий �ок.

Редко возможн� жел�до�но-ки�е�н�е �а����ой��ва - диа�е�, �о�но�а, �во�а.

��и по�влении в��е�казанн�� побо�н�� �еак�ий, а �акже п�и по�влении д��ги� побо�н�� �еак�ий, необ�одимо п�ек�а�и�� п�именение п�од�к�а и об�а�и���� к в�а�� или �а�ма�ев��.�Р�Т�����������Я

�ндивид�ал�на� гипе���в��ви�ел�но��� к инг�едиен�ам п�од�к�а, де��м до 3 ле�.��РЫ �Р���СТ�Р����СТ� � �С������СТ� �Р�������Я

�е �лед�е� п�ев��а�� �екоменд�ем�� ���о�н�� доз�.

� �л��а�� пов��ени� �емпе�а���� �ела, �пазмов ки�е�ника, к�ови в мо�е, болезненного мо�еи�п��кани� или заде�жки мо�и, �лед�е� п�ек�а�и�� п�ием п�од�к�а и об�а�и���� к в�а��.

��и необ�одимо��и п�од�к� може� п�имен����� � о��о�ожно���� во в�ем� бе�еменно��и и в пе�иод лак�а�ии.

��од�к� не оказ�вае� вли�ни� на �по�обно��� �п�авл��� ��ан�по��н�ми ��ед��вами или об�л�жива�� ���ановки.

�иологи�е�ки ак�ивна� добавка к пи�е не замен�е� �азнооб�азное и �балан�и�ованное пи�ание, а �акже здо�ов�й об�аз жизни.�������

6 бли��е�ов по 10 кап��л вме��е � ин����к�ией по п�именени� в ка��онной па�ке.СР�� �����СТ�

2 года.

Упо��ебл���, п�едпо��и�ел�но, до и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.УС����Я ХР�����Я

Х�ани�� п�и �емпе�а���е 15-25 °С, в о�игинал�ной �паковке дл� за�и�� о� �ве�а и влаги.

Х�ани�� в недо���пном дл� мален�ки� де�ей ме��е!������������ � ��Р�С �Р�������Т��Я

� �Vita�harm-Com� ���

�л. �енин, 9, м�н.�ом�а�, MD-3812,

�Т� �ага�зи�, Ре�п�блика �олдова

�ел./�ак�: +(373 22) 260388

www.vitapharm.md��и п�ед��влении п�е�ензии �каз�вай�е номе� па��ии, обозна�енн�й на �паковке.
Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 594
Код товара: 38702
Этот товар доступен в следующих аптеках
Топ сезона
Топ сезона
Код товара: 10988
Топ сезона
Код товара: 20455
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 515
Код товара: 58359
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 5
Код товара: 42956
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 243
Код товара: 45061
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 12
Код товара: 50430
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 95
Код товара: 36144
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 10
Код товара: 10779
Топ сезона
Код товара: 58102
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 17
Код товара: 45842
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 11434
Топ сезона
Код товара: 49186
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 3
Код товара: 10004
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 427
Код товара: 49833
Акция
Цена товара в пунктах: 353
Код товара: 44870
Акция
Цена товара в пунктах: 638
Код товара: 57315
Акция
Цена товара в пунктах: 230
Код товара: 58019
Акция
Цена товара в пунктах: 464
Код товара: 55597
Акция
Цена товара в пунктах: 2170
Код товара: 57663
Акция
Цена товара в пунктах: 303
Код товара: 55535
Акция
Цена товара в пунктах: 547
Код товара: 57477
Акция
Цена товара в пунктах: 731
Код товара: 55950
Акция
Цена товара в пунктах: 524
Код товара: 55112
Акция
Цена товара в пунктах: 618
Код товара: 53571
Акция
Цена товара в пунктах: 845
Код товара: 48647
Акция
Цена товара в пунктах: 394
Код товара: 54749
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 254
Код товара: 54881
Акция
Цена товара в пунктах: 254
Код товара: 54882
Цена товара в пунктах: 254
Код товара: 54879
Цена товара в пунктах: 1051
Код товара: 45225
Акция
Цена товара в пунктах: 2468
Код товара: 58042
Просмотренные товары
UN LABORATOR FRANȚUZESC DE EXCEPȚIE
Deshidratarea pielii se manifestă printr-o pierdere a strălucirii și confortului, plus o senzație intensă și persistentă de ținere a pielii. Pielea are senzația de ținere mai ales după demachiare și curățare, iar pe suprafața tenului se pot observa scuame (mici porțiuni de piele care se desprind de suprafață).O dată ce apar simptomele deshidratării, este indispensabilă oferirea de elemente esențiale pentru a îmbunătăți senzația de discomfort. Este esențială rehidratarea filmului hidrolipidic deteriorat și hidratarea în profunzime pentru a îndepărta pierderea de apă din țesuturi.UTILIZAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE PATENTATELaboratoarele Eric Favre cercetează cele mai bune substanțe pentru a oferi femeilor produse de cea mai înaltă calitate.