Merlin caps. N60

Код товара: 36665
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Republica Moldova
Форма: капс.
��Р��� � биологи�е�ки ак�ивна� добавка к пи�е из �а��и�ел�ного ����� � п�о�иво�звенн�м, �епа�а�ивн�м, гепа�оп�о�ек�о�н�м, жел�егонн�м, гиполипидеми�е�ким, ан�ибак�е�иал�н�м, ан�иок�идан�н�м и имм�номод�ли����им дей��ви�ми.

Соде�жи� ма�ла �ем�н ��кв� и плодов облепи�и, о�новн�ми �о��авл���ими ко�о��� �вл�����: жи�н�е ки�ло�� (пал�ми�инов��, олеинов��, линолев��, ��еа�инов��), �око�е�ол� (ви�амин �), ка�о�иноид� (β-ка�о�ин), �к�ален и �и�о��е�ол�, аминоки�ло��, �лавоноид� (кемп�е�ол, изо�амне�ин, ���ин, ка�е�ин, кве��е�ин), ви�амин� (С, �1, �2, �5, �6, РР), мине�ал�н�е ве�е��ва (�елен, �инк, магний, кал��ий, железо, ма�гане�, калий, на��ий, �о��о�, бо� и мед�).

�иологи�е�ки ак�ивн�е ве�е��ва ма�ла �ем�н ��кв� и плодов облепи�и:
- но�мализ��� �ек�е�и� жел�до�ного �ока, мо�о�но-�вак�а�о�н�� ��нк�и� жел�дка, обмен ве�е��в;
- оказ�ва�� ан�ибак�е�иал�ное дей��вие по о�но�ени� к Helicobacter pylori, �мен��а�� во�пали�ел�н�й п�о�е�� �лизи��ой оболо�ки жел�дка;
- ��им�ли���� �епа�а�ивн�е п�о�е��� в �лизи���� оболо�ка�, ��ко���� заживление пов�ежденн�� �каней;
- но�мализ��� ��овен� �оле��е�ина, пе�ено�н�� �е�мен�ов, жел�н�� ки�ло� в ��во�о�ке к�ови и ма�ке�ов имм�нной �и��ем�;
- �мен��а�� в ��во�о�ке ��овен� �ак�о�ов, в�з�ва��и� �иб�оз пе�ени;
- во���анавлива�� ��нк�и� пе�ени, жел�ного п�з��� и п�ед��а�ел�ной желез�.

�е�лин п�имен��� дл�:
§ ����анени� �имп�омов пов��енной ки�ло�но��и жел�до�ного �ока;
§ �егене�а�ии �лизи��ой оболо�ки жел�дка и двенад�а�ипе���ной ки�ки;
§ подде�жани� но�мал�ного ��овн� �оле��е�ина в к�ови, �о��анени� �ла��и�но��и ��енок к�овено�н�� �о��дов и �л���ени� к�овооб�а�ени�;
§ но�мализа�ии ��нк�ии по�ек (�мен��ение �он��а мо�евого п�з��� и облег�ение мо�еи�п��кани�);
§ но�мализа�ии ��нк�ии пе�ени и жел�ного п�з���;
§ де�ок�ика�ии о�ганизма о� п�ом��ленн�� в�б�о�ов, алкогол� и д��ги� �ок�и�е�ки� ве�е��в;
§ за�и�� кле�ок о� дей��ви� �вободн�� �адикалов и о� оки�ли�ел�ного ���е��а;
§ �нижени� �и�ка онкологи�е�ки� заболеваний п�о��а��, кожи и д��ги� о�ганов;
§ �егене�а�ии кле�ок и за�и�� о�ганизма о� п�еждев�еменного ��а�ени�;
§ пов��ени� имм�ни�е�а.

С��С�� �Р�������Я � ���Ы
�н����, за 30 мин�� до ед�, запива� до��а�о�н�м коли�е��вом вод� (около 200 мл). �е доп��кае��� замен��� вод� д��гими жидко���ми.
�е��м в воз�а��е:
- о� 3 до 7 ле� по 1 кап��ле 1-2 �аз в ден�;
- о� 7 до 14 ле� по 1 кап��ле 2-3 �аза в ден�;
- о� 14 до 18 ле� по 2 кап��л� 2-3 �аза в ден�.
�з�о�л�м: по 2 кап��л� 3 �аза в ден�.
��одолжи�ел�но��� п�именени� �о��авл�е� 2-4 недели.

����Ч�Ы� ���СТ��Я
��од�к� не �оде�жи� ве�е��ва � алле�гизи����им по�ен�иалом. ��и гипе���в��ви�ел�но��и к инг�едиен�ам п�од�к�а возможн� алле�ги�е�кие �еак�ии - к�апивни�а, о�ек ли�а, ана�илак�и�е�кий �ок.
Редко возможн� жел�до�но-ки�е�н�е �а����ой��ва - диа�е�, �о�но�а, �во�а.
��и по�влении в��е�казанн�� побо�н�� �еак�ий, а �акже п�и по�влении д��ги� побо�н�� �еак�ий, необ�одимо п�ек�а�и�� п�именение п�од�к�а и об�а�и���� к в�а�� или �а�ма�ев��.

�Р�Т�����������Я
�ндивид�ал�на� гипе���в��ви�ел�но��� к инг�едиен�ам п�од�к�а, де��м до 3 ле�.

��РЫ �Р���СТ�Р����СТ� � �С������СТ� �Р�������Я
�е �лед�е� п�ев��а�� �екоменд�ем�� ���о�н�� доз�.
� �л��а�� пов��ени� �емпе�а���� �ела, �пазмов ки�е�ника, к�ови в мо�е, болезненного мо�еи�п��кани� или заде�жки мо�и, �лед�е� п�ек�а�и�� п�ием п�од�к�а и об�а�и���� к в�а��.
��и необ�одимо��и п�од�к� може� п�имен����� � о��о�ожно���� во в�ем� бе�еменно��и и в пе�иод лак�а�ии.
��од�к� не оказ�вае� вли�ни� на �по�обно��� �п�авл��� ��ан�по��н�ми ��ед��вами или об�л�жива�� ���ановки.
�иологи�е�ки ак�ивна� добавка к пи�е не замен�е� �азнооб�азное и �балан�и�ованное пи�ание, а �акже здо�ов�й об�аз жизни.

�������
6 бли��е�ов по 10 кап��л вме��е � ин����к�ией по п�именени� в ка��онной па�ке.

СР�� �����СТ�
2 года.
Упо��ебл���, п�едпо��и�ел�но, до и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.

УС����Я ХР�����Я
Х�ани�� п�и �емпе�а���е 15-25 °С, в о�игинал�ной �паковке дл� за�и�� о� �ве�а и влаги.
Х�ани�� в недо���пном дл� мален�ки� де�ей ме��е!

������������ � ��Р�С �Р�������Т��Я
� �Vita�harm-Com� ���
�л. �енин, 9, м�н.�ом�а�, MD-3812,
�Т� �ага�зи�, Ре�п�блика �олдова
�ел./�ак�: +(373 22) 260388
www.vitapharm.md

��и п�ед��влении п�е�ензии �каз�вай�е номе� па��ии, обозна�енн�й на �паковке.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 586
Код товара: 38702
Цена товара в пунктах: 1106
Код товара: 51669
Цена товара в пунктах: 520
Код товара: 31746
Цена товара в пунктах: 1856
Код товара: 55412
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 11434
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42909
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42964
Топ сезона
Код товара: 59504
Топ сезона
Код товара: 59190
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 317
Код товара: 58427
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 840
Код товара: 55371
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 352
Код товара: 55949
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1118
Код товара: 46407
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 617
Код товара: 50379
Акция
Цена товара в пунктах: 410
Код товара: 54749
Акция
Цена товара в пунктах: 1744
Код товара: 53141
Акция
Цена товара в пунктах: 604
Код товара: 59417
Акция
Цена товара в пунктах: 566
Код товара: 57908
Акция
Цена товара в пунктах: 4092
Код товара: 53512
Акция
Цена товара в пунктах: 726
Код товара: 52885
Акция
Цена товара в пунктах: 441
Код товара: 55594
Акция
Цена товара в пунктах: 6387
Код товара: 58043
Акция
Цена товара в пунктах: 560
Код товара: 52542
Акция
Цена товара в пунктах: 571
Код товара: 42221
Рекомендуем
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 127
Код товара: 57475
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 817
Код товара: 46562
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 381
Код товара: 55358
Топ сезона
Искать в аптеках
Код товара: 57970
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 333
Код товара: 38805
Цена товара в пунктах: 1184
Код товара: 45225
Цена товара в пунктах: 650
Код товара: 58535
Цена товара в пунктах: 663
Код товара: 57535
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 641
Код товара: 58538
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 363
Код товара: 56016
Просмотренные товары
Sanotact Rehidration
Sanotact Rehidration este un supliment sub formă de comprimate efervescente ce conține antioxidanți, vitamine și minerale. Datorită formulei sale, acționează rapid și are o absorbție mai bună.