Acid ascorbic 0,1 g cu glucoza comp. 100 mg N10 (Farmaco)

Код товара: 17407
Доза: 1
Количество доз: 10
Производитель: Farmaco SA, IM
Страна: Республика Молдова
Форма: табл
ACID ASCORBIC CU GLUCOZ�
comprimate

DENUMIREA COMERCIAL�
Acid ascorbic cu glucoz�

DCI- ul substanţelor active
Acidum ascorbicum si Glucosum

COMPOZIÅ¢IA PREPARATULUI
1 comprimat conţine:
substanţe active: acid ascorbic � 0,1g, glucoz� - 0,878 g;
substanţe auxiliare: talc, stearat de calciu.

DESCRIEREA PREPARATULUI
Comprimate de culoare alb�, cu suprafaţa plat�, cu diviziune diametral� �i margini bine conturate.

FORMA FARMACEUTIC�
Comprimate.

GRUPA FARMACOTERAPEUTIC� �i codul ATC
Vitamin�. A11G A01.

PROPRIET�ŢILE FARMACOLOGICE
Propriet�ţi farmacodinamice.
Acidul ascorbic are în componenţa sa gruparea dienolic� cu propriet�ţi reduc�toare pronunţate. Datorit� acestui fapt, el particip� în procesele de oxido-reducere, regleaz� metabolismul glucidic, procesul de coagulare a sângelui, biosinteza hormonilor steroidali, regenerarea ţesuturilor, sinteza colagenului �i procolagenului, normalizarea permiabilit�ţii capilare.
Insuficienţa în alimentaţie a acidului ascorbic, care nu se sintetizeaz� în organism, duce la dezvoltarea avitaminozei sau hipovitaminozei C.
Glucoza particip� în schimbul de substanţe glucidic �i energetic, îmbun�t�ţe�te potenţialul de detoxicare a organismului, optimizând în a�a fel un �ir de funcţii a organismului.
Propriet�ţi farmacocinetice.
Cantitatea esenţial� este absorbit� în duoden �i intestinul subţire.
Peste 30 min dup� administrare, conţinutul acidului ascorbic în sânge v�dit se majoreaz�, iniţial fiind acaparat în ţesuturi, intîi se transform� în acid dihidroascorbic, care are capacitatea de a p�trunde prin membranele celulare f�r� pierderi de energie �i rapid se restabile�te în celule.
Acidul ascorbic în ţesuturi se afl� exclusiv intracelular, se stabile�te sub trei forme � ascorbic, acid
dihidroascorbic �i ascorbigen (acid ascorbic cuplat).
Repartizarea în organe este neuniform�: mult în glandele cu secreţie intern�, în special � suprarenale, mai puţin în creirer, rinichi, ficat, mu�chii scheletici �i cardiac.
Acidul ascorbic parţial metabolizeaz� �i este eliminat pân� la 90 % prin rinichi sub form� de oxalaţi, parţial sub form� liber�. Glucoza u�or se absoarbe, calea principal� a metabolismului - glicoliza �i oxidarea aerob� pân� la bioxid de carbon �i ap�, în rezultat se obţine ATF �i alţi compu�i macroergici.
INDICAÅ¢II TERAPEUTICE
Cu scop profilactic �i terapeutic în toate cazurile, cînd organismul are nevoie de administrarea ad�ug�toare a acidului ascorbic: profilaxia �i tratamentul scorbutului, diateze hemoragice, epistaxis, hemoragie pulmonar�, uterin� �.a., inclusiv provocate de boala actinic�, deasemenea de supradozarea anticoagulantelor, maladii infecţioase �i intoxicaţii, maladii hepatice. Nefropatia gravidelor, boala Addison, pl�gi cu cicatrizare lent� �i fracturi ale oaselor, distrofii �i alte st�ri patologice. Preparatul se indic� deasemenea la efort fizic intensiv, supraîncordare intelectual�, graviditate �i perioada de al�ptare.

DOZE �I MOD DE ADMINISTRARE
Intern, dup� mese. Cu scop profilactic se indic� pentru adulţi cîte 0,05-0,1 g/zi. �n graviditate, în perioada al�pt�rii �i în caz de conţinut mic�orat de vitamina C în laptele matern se indic� cîte 0,3 g/zi timp de 10-15 zile, apoi cu scop profilactic cîte 0,1 g/pe zi pe toat� perioada de al�ptare. Copiilor se indic� cu scop profilactic câte 0,025 g de 2-3 ori/zi.
Doza terapeutic� pentru adulţi constituie 0,05-0,1 g de 2-3 ori/zi. Copiilor se indic� cîte 0,05-0,1 g de
2-3 ori/zi.Durata tratamentului depinde de caracterul �i evoluţia maladiei.

REACÅ¢II ADVERSE
Reacţii alergice, hipervitaminoz�, hiperglicemie, glucozurie, hipertensiune arterial�, precipitarea oxalaţilor �i uraţilor în urina acid�.

CONTRAINDICAÅ¢II
Nu se indic� în doze mari la bolnavii cu hipercoagulabitatea sîngelui �i celor predispu�i la tromboze, în tromboflebit�, deasemenea în diabet zaharat. Deoarece acidul ascorbic stimuleaz� sinteza hormonilor corticosteroizi, în cazul administr�rii unor doze mari de corticosteroizi este necesar� monitorizarea funcţiei renale �i a tensiunii arteriale.

SUPRADOZAJ
�n cazul administr�rii îndelungate în doze mari a acidului ascorbic este posibil� suprimarea funcţional� a aparatului insular al pancreasului, deaceea este necesar� efectuarea controlului funcţional al pancreasului pe durata tratamentului.

ATENŢION�RI �I PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
La administrarea în doze mari a preparatului este necesar de efectuat controlul funcţiei rinichilor �i tensiunii arteriale (acidul ascorbic stimuleaz� formarea corticosteroizilor), la fel �i funcţia pancreasului (oprimarea aparatului insular).

INTERACÅ¢IUNI CU ALTE MEDICAMENTE
Preparatul majoreaz� absorbţia penicilinei, fierului, scade acţiunea heparinei, anticoagulanţilor indirecţi, majoreaz� riscul cristaluriei în tratamentul cu salicilaţi.

PREZENTARE, AMBALAJ
Comprimate a câte 100 mg. Câte 10 comprimate în folii de contur. Câte 2 sau 5 folii în cutie individual� din carton.

P�SRTRARE
A se pÄ�stra la loc uscat, ferit de luminÄ�, la temperatura 15-25ºC. A nu se lÄ�sa la îndemâna Å�i vederea copiilor.

STATUTUL LEGAL
Se elibereaz� f�r� prescripţie medical�.

DENUMIREA �I ADRESA PRODUC�TORULUI
�.M.�FARMACO� S.A. str. Vadul lui Vod�, nr.2
MD-2023, mun. Chi�in�u,
Republica Moldova tel.: (373 22) 87 82 13 fax: (373 22) 49 78 51
e-mail: [email protected]

�ини��е���во �д�авоо��анени� Ре�п�блики �олдова
��СТРУ�Ц�Я
�� ����Ц��С���У �Р�������Ю �Р���Р�Т� ��С��Т� �С��Р������Я С ��Ю����� �абле�ки

Реги���а�ионн�й номе�
в Ре�п�блике �олдова: � 11465 о� 02.05.2007

�����РЧ�С��� ������������ �Р���Р�Т�
�и�ло�а а�ко�бинова� � гл�козой

�HH ак�ивного ве�е��ва
Acidum ascorbicum & Glucosum

С�СТ��
1 �абле�ка �оде�жи�:
ак�ивн�е ве�е��ва: ки�ло�а а�ко�бинова� � 0,1 г, гл�коза - 0,878 г;
в�помога�ел�н�е ве�е��ва: �ал�к, кал��и� ��еа�а�.

������� ������
Табле�ки белого �ве�а, пло�кие, � �и�кой и �а�кой.

����РСТ�����Я Ф�Р��
Табле�ки.

Ф�Р����Т�Р����Т�Ч�С��Я �РУ��� и код �ТХ
�и�амин. �11G �01.

Ф�Р��������Ч�С��� С���СТ��
Фа�макодинами�е�кие �вой��ва.
�и�ло�а а�ко�бинова�, в �о��ав ко�о�ой в�оди� диенол�на� г��ппа, имее� в��аженн�е во���анови�ел�н�е �вой��ва. С ��им �в�зано ее ��а��ие в оки�ли�ел�но-во���анови�ел�н�� п�о�е��а�, �ег�л��ии обмена �глеводов, п�о�е��е �ве���вани� к�ови, био�ин�езе ��е�оидн�� го�монов, �егене�а�ии �каней, �ин�езе коллагена и п�околлагена, но�мализа�ии п�они�аемо��и капилл��ов. �едо��а�ок в пи�е а�ко�биновой ки�ло��, ко�о�а� не �ин�ези��е��� в о�ганизме, �по�об��в�е� �азви�и� ави�аминоза или гипови�аминоза С. �л�коза п�инимае� ��а��ие в �глеводном и �не�ге�и�е�ком обмена�, �л���ае� де�ок�ика�ионн�й по�ен�иал о�ганизма, оп�имизи��� �аким об�азом ��д его ��нк�ий. Фа�макокине�и�е�кие �вой��ва.
�и�ло�а а�ко�бинова� б����о в�а��вае��� ���е��венно в двенад�а�ипе���ной и �о�ей
ки�ка�. Уже �е�ез 30 мин по�ле введени� �оде�жание ки�ло�� а�ко�биновой в к�ови заме�но �вели�ивае���, на�инае��� за�ва� ее �кан�ми, п�и ��ом она �на�ала п�ев�а�ае��� в дегид�оа�ко�бинов�� ки�ло��, ко�о�а� имее� �по�обно��� п�оника�� �е�ез кле�о�н�е мемб�ан� без �не�ге�и�е�ки� за��а� и б����о во���анавлива���� в кле�ке. �и�ло�а а�ко�бинова� в �кан�� на�оди��� по��и и�кл��и�ел�но вн���икле�о�но, оп�едел�е��� в ��е� �о�ма� � а�ко�биновой, дегид�оа�ко�биновой ки�ло� и а�ко�бигена (�в�занной а�ко�биновой ки�ло��). Ра�п�еделение межд� о�ганами не�авноме�ное: ее много в железа� вн���енней �ек�е�ии, о�обенно в надпо�е�ника�, мен��е - в головном мозге, по�ка�, пе�ени, в �е�де�ной и �келе�н�� м���а�. �и�ло�а а�ко�бинова� �а��и�но ме�аболизи��е��� и в�дел�е��� до 90 % по�ками в �о�ме ок�ала�а, �а��и�но � в �вободной �о�ме. �л�коза легко в�а��вае���,
о�новн�ми п���ми ме�аболизма �вл�е��� гликолиз и а��обное оки�ление до �глеки�лого газа и вод�, в�лед��вие �его об�аз�е��� �ТФ и д��гие мак�о��ги�е�кие �оединени�.

��������Я � �Р�������Ю
� п�о�илак�и�е�ки� и ле�ебн�� �ел�� во в�е� �л��а�� когда о�ганизм н�ждае��� в дополни�ел�ном введении ки�ло�� а�ко�биновой: дл� п�о�илак�ики и ле�ени� �инги, п�и гемо��аги�е�ки� диа�еза�, но�ов��, лего�н��, ма�о�н�� и д��ги� к�ово�е�ени��, в �ом �и�ле в�званн�� л��евой болезн��, а �акже пе�едози�овкой ан�икоаг�л�н�ов, п�и ин�ек�ионн�� заболевани�� и ин�ок�ика�и��, заболевани�� пе�ени. �е��опа�и� бе�еменн��, болезн� �дди�она, в�ло зажива��ие �ан� и пе�елом� ко��ей, ди���о�ии и д��гие па�ологи�е�кие п�о�е���. ��епа�а� назна�а�� �акже п�и ��иленном �изи�е�ком ���де, �м��венном нап��жении, в пе�иод бе�еменно��и и лак�а�ии.

С��С�� �Р�������Я � ���Ы
�н����, по�ле ед�. � п�о�илак�и�е�ки� �ел�� назна�а�� вз�о�л�м по 0,05-0,1 г в ���ки; во в�ем� бе�еменно��и и в �л��ае низкого �оде�жани� ви�амина С в молоке ко�м��и� жен�ин назна�а�� по 0,3 г в ���ки в �е�ении 10-15 дней, по�ле �его п�о�илак�и�е�ки по 0,1 г в ден� на п�о��жении в�его пе�иода лак�а�ии. �е��м назна�а�� п�о�илак�и�е�ки по 0,025 г 2-3 �аза в ден�.
�е�ебна� доза дл� вз�о�л�� �о��авл�е� 0,05-0,1 г 2-3 �аза в ден�. �е��м назна�а�� по 0,05-0,1 г
2-3 �аза в ден�.
С�оки ле�ени� зави��� о� �а�ак�е�а и �е�ени� заболевани�.

����Ч�Ы� ���СТ��Я
�лле�ги�е�кие �еак�ии, гипе�ви�аминоз, гипе�гликеми�, гл�коз��и�, а��е�иал�на� гипе��они�, по�вление ок�ала�ов и ��а�ов в мо�е.

�Р�Т�����������Я
�е �лед�е� назна�а�� бол��ие доз� бол�н�м � пов��енной �ве���ваемо���� к�ови, ��омбо�леби�ом и �клонно���� к ��омбозам, а �акже, п�и �а�а�ном диабе�е. � �в�зи �о ��им�ли����им вли�нием а�ко�биновой ки�ло�� на об�азование ко��ико��е�оидн�� го�монов п�и ле�ении бол��ими дозами ко��ико��е�оидов необ�одимо �леди�� за ��нк�ией по�ек и а��е�иал�н�м давлением.

�����������
��и дли�ел�ном п�именении бол��и� доз ки�ло�� а�ко�биновой возможно �гне�ение ��нк�ии ин��л��ного аппа�а�а поджел�до�ной желез�, по��ом� в п�о�е��е ле�ени� необ�одимо �ег�л��но кон��оли�ова�� ��нк�ионал�н�� �по�обно��� по�ледней.

��РЫ �Р���СТ�Р����СТ� � �С������СТ� �Р�������Я
��и п�именении в бол��и� доза� необ�одим кон��ол� ��нк�ий по�ек и а��е�иал�ного давлени� (��им�л��и� ки�ло�ой а�ко�биновой об�азовани� ко��ико��е�оидов), а �акже ��нк�ии поджел�до�ной желез� (�гне�ение ин��л��ного аппа�а�а).

���������СТ��� С �РУ���� ����РСТ����
��епа�а� пов��ае� в�а��вание пени�иллина, железа, о�лабл�е� дей��вие гепа�ина, неп��м�� ан�икоаг�л�н�ов, �вели�ивае� �и�к к�и��алл��ии п�и ле�ении �али�ила�ами.

Ф�Р�� �Ы�УС��
Табле�ки по 100 мг. �о 10 �абле�ок в бли��е�е. �о 2 или 5 бли��е�а в ка��онной �паковке.

УС����Я ХР�����Я
Ð¥Ñ�аниÑ�Ñ� в Ñ�Ñ�Ñ�ом, заÑ�иÑ�енном оÑ� Ñ�веÑ�а меÑ�Ñ�е, пÑ�и Ñ�емпеÑ�аÑ�Ñ�Ñ�е 15-25ºC.
Х�ани�� в недо���пном дл� де�ей ме��е.

СР�� �����СТ�
2 года.
�е и�пол�зова�� по�ле и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.

УС����Я �Т�УС��
��п��кае��� без �е�еп�а в�а�а.

��Т� ��С������� ��Р�С��ТР� Т��СТ�
�� 2011.

�������� � ��Р�С �Р�������Т��Я
� ���������
�л. �ад�л л�й �од�, 2
M�-2023, м�н. �и�ин��,
Ре�п�блика �олдова �ел.: (373 22) 87 82 13 �ак�: (373 22) 49 78 51
e-mail: [email protected]

��ед��вл�й�е л�б�е жалоб� вме��е � номе�ом �е�ии �казанной на �паковке!Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 788
Код товара: 35120
Цена товара в пунктах: 420
Код товара: 32496
NEW
Цена товара в пунктах: 671
Код товара: 59979
Цена товара в пунктах: 951
Код товара: 37454
Цена товара в пунктах: 812
Код товара: 37954
Цена товара в пунктах: 733
Код товара: 61630
Топ сезона
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 86
Код товара: 62444
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 86
Код товара: 62443
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 554
Код товара: 42229
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 630
Код товара: 61909
Топ сезона
Код товара: 59191
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 35
Код товара: 61749
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 636
Код товара: 62436
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 42957
Акции
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 745
Код товара: 55604
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 66
Код товара: 62159
Цена товара в пунктах: 636
Код товара: 61718
Цена товара в пунктах: 296
Код товара: 62324
Цена товара в пунктах: 243
Код товара: 61842
Цена товара в пунктах: 96
Код товара: 62158
Цена товара в пунктах: 225
Код товара: 61844
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 323
Код товара: 61789
Цена товара в пунктах: 225
Код товара: 61834
Просмотренные товары
Ceaiurile Lucovitaal - beneficii pentru echilibrul acido-bazic și nu numai
Lucovitaal oferă o gamă largă de ceaiuri și produse de îngrijire a sănătății, adresând diverse nevoi ale organismului.Printre acestea, se remarcă ceaiurile care ajută la menținerea echilibrului acido-bazic și la reglarea somnului. Lucovitaal pune la dispoziție și produse antihemoroidale și pentru îngrijirea pielii în cazul eczemelor și psoriazisului. Află cum aceste produse pot contribui la menținerea sănătății tale!In continuare, vom prezenta unele produse din gama Lucovitaal, care pot fi utilizate pentru imbunatatirea starii de sanatate si a calitatii vietii.