Acid ascorbic 0,1 g cu glucoza comp. 100 mg N10 (Farmaco)

Код товара: 17407
Доза: 1
Количество доз: 10
Производитель: Farmaco SA, IM
Страна: Республика Молдова
Форма: табл
ACID ASCORBIC CU GLUCOZ�
comprimate

DENUMIREA COMERCIAL�
Acid ascorbic cu glucoz�

DCI- ul substanţelor active
Acidum ascorbicum si Glucosum

COMPOZIÅ¢IA PREPARATULUI
1 comprimat conţine:
substanţe active: acid ascorbic � 0,1g, glucoz� - 0,878 g;
substanţe auxiliare: talc, stearat de calciu.

DESCRIEREA PREPARATULUI
Comprimate de culoare alb�, cu suprafaţa plat�, cu diviziune diametral� �i margini bine conturate.

FORMA FARMACEUTIC�
Comprimate.

GRUPA FARMACOTERAPEUTIC� �i codul ATC
Vitamin�. A11G A01.

PROPRIET�ŢILE FARMACOLOGICE
Propriet�ţi farmacodinamice.
Acidul ascorbic are în componenţa sa gruparea dienolic� cu propriet�ţi reduc�toare pronunţate. Datorit� acestui fapt, el particip� în procesele de oxido-reducere, regleaz� metabolismul glucidic, procesul de coagulare a sângelui, biosinteza hormonilor steroidali, regenerarea ţesuturilor, sinteza colagenului �i procolagenului, normalizarea permiabilit�ţii capilare.
Insuficienţa în alimentaţie a acidului ascorbic, care nu se sintetizeaz� în organism, duce la dezvoltarea avitaminozei sau hipovitaminozei C.
Glucoza particip� în schimbul de substanţe glucidic �i energetic, îmbun�t�ţe�te potenţialul de detoxicare a organismului, optimizând în a�a fel un �ir de funcţii a organismului.
Propriet�ţi farmacocinetice.
Cantitatea esenţial� este absorbit� în duoden �i intestinul subţire.
Peste 30 min dup� administrare, conţinutul acidului ascorbic în sânge v�dit se majoreaz�, iniţial fiind acaparat în ţesuturi, intîi se transform� în acid dihidroascorbic, care are capacitatea de a p�trunde prin membranele celulare f�r� pierderi de energie �i rapid se restabile�te în celule.
Acidul ascorbic în ţesuturi se afl� exclusiv intracelular, se stabile�te sub trei forme � ascorbic, acid
dihidroascorbic �i ascorbigen (acid ascorbic cuplat).
Repartizarea în organe este neuniform�: mult în glandele cu secreţie intern�, în special � suprarenale, mai puţin în creirer, rinichi, ficat, mu�chii scheletici �i cardiac.
Acidul ascorbic parţial metabolizeaz� �i este eliminat pân� la 90 % prin rinichi sub form� de oxalaţi, parţial sub form� liber�. Glucoza u�or se absoarbe, calea principal� a metabolismului - glicoliza �i oxidarea aerob� pân� la bioxid de carbon �i ap�, în rezultat se obţine ATF �i alţi compu�i macroergici.
INDICAÅ¢II TERAPEUTICE
Cu scop profilactic �i terapeutic în toate cazurile, cînd organismul are nevoie de administrarea ad�ug�toare a acidului ascorbic: profilaxia �i tratamentul scorbutului, diateze hemoragice, epistaxis, hemoragie pulmonar�, uterin� �.a., inclusiv provocate de boala actinic�, deasemenea de supradozarea anticoagulantelor, maladii infecţioase �i intoxicaţii, maladii hepatice. Nefropatia gravidelor, boala Addison, pl�gi cu cicatrizare lent� �i fracturi ale oaselor, distrofii �i alte st�ri patologice. Preparatul se indic� deasemenea la efort fizic intensiv, supraîncordare intelectual�, graviditate �i perioada de al�ptare.

DOZE �I MOD DE ADMINISTRARE
Intern, dup� mese. Cu scop profilactic se indic� pentru adulţi cîte 0,05-0,1 g/zi. �n graviditate, în perioada al�pt�rii �i în caz de conţinut mic�orat de vitamina C în laptele matern se indic� cîte 0,3 g/zi timp de 10-15 zile, apoi cu scop profilactic cîte 0,1 g/pe zi pe toat� perioada de al�ptare. Copiilor se indic� cu scop profilactic câte 0,025 g de 2-3 ori/zi.
Doza terapeutic� pentru adulţi constituie 0,05-0,1 g de 2-3 ori/zi. Copiilor se indic� cîte 0,05-0,1 g de
2-3 ori/zi.Durata tratamentului depinde de caracterul �i evoluţia maladiei.

REACÅ¢II ADVERSE
Reacţii alergice, hipervitaminoz�, hiperglicemie, glucozurie, hipertensiune arterial�, precipitarea oxalaţilor �i uraţilor în urina acid�.

CONTRAINDICAÅ¢II
Nu se indic� în doze mari la bolnavii cu hipercoagulabitatea sîngelui �i celor predispu�i la tromboze, în tromboflebit�, deasemenea în diabet zaharat. Deoarece acidul ascorbic stimuleaz� sinteza hormonilor corticosteroizi, în cazul administr�rii unor doze mari de corticosteroizi este necesar� monitorizarea funcţiei renale �i a tensiunii arteriale.

SUPRADOZAJ
�n cazul administr�rii îndelungate în doze mari a acidului ascorbic este posibil� suprimarea funcţional� a aparatului insular al pancreasului, deaceea este necesar� efectuarea controlului funcţional al pancreasului pe durata tratamentului.

ATENŢION�RI �I PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
La administrarea în doze mari a preparatului este necesar de efectuat controlul funcţiei rinichilor �i tensiunii arteriale (acidul ascorbic stimuleaz� formarea corticosteroizilor), la fel �i funcţia pancreasului (oprimarea aparatului insular).

INTERACÅ¢IUNI CU ALTE MEDICAMENTE
Preparatul majoreaz� absorbţia penicilinei, fierului, scade acţiunea heparinei, anticoagulanţilor indirecţi, majoreaz� riscul cristaluriei în tratamentul cu salicilaţi.

PREZENTARE, AMBALAJ
Comprimate a câte 100 mg. Câte 10 comprimate în folii de contur. Câte 2 sau 5 folii în cutie individual� din carton.

P�SRTRARE
A se pÄ�stra la loc uscat, ferit de luminÄ�, la temperatura 15-25ºC. A nu se lÄ�sa la îndemâna Å�i vederea copiilor.

STATUTUL LEGAL
Se elibereaz� f�r� prescripţie medical�.

DENUMIREA �I ADRESA PRODUC�TORULUI
�.M.�FARMACO� S.A. str. Vadul lui Vod�, nr.2
MD-2023, mun. Chi�in�u,
Republica Moldova tel.: (373 22) 87 82 13 fax: (373 22) 49 78 51
e-mail: [email protected]

�ини��е���во �д�авоо��анени� Ре�п�блики �олдова
��СТРУ�Ц�Я
�� ����Ц��С���У �Р�������Ю �Р���Р�Т� ��С��Т� �С��Р������Я С ��Ю����� �абле�ки

Реги���а�ионн�й номе�
в Ре�п�блике �олдова: � 11465 о� 02.05.2007

�����РЧ�С��� ������������ �Р���Р�Т�
�и�ло�а а�ко�бинова� � гл�козой

�HH ак�ивного ве�е��ва
Acidum ascorbicum & Glucosum

С�СТ��
1 �абле�ка �оде�жи�:
ак�ивн�е ве�е��ва: ки�ло�а а�ко�бинова� � 0,1 г, гл�коза - 0,878 г;
в�помога�ел�н�е ве�е��ва: �ал�к, кал��и� ��еа�а�.

������� ������
Табле�ки белого �ве�а, пло�кие, � �и�кой и �а�кой.

����РСТ�����Я Ф�Р��
Табле�ки.

Ф�Р����Т�Р����Т�Ч�С��Я �РУ��� и код �ТХ
�и�амин. �11G �01.

Ф�Р��������Ч�С��� С���СТ��
Фа�макодинами�е�кие �вой��ва.
�и�ло�а а�ко�бинова�, в �о��ав ко�о�ой в�оди� диенол�на� г��ппа, имее� в��аженн�е во���анови�ел�н�е �вой��ва. С ��им �в�зано ее ��а��ие в оки�ли�ел�но-во���анови�ел�н�� п�о�е��а�, �ег�л��ии обмена �глеводов, п�о�е��е �ве���вани� к�ови, био�ин�езе ��е�оидн�� го�монов, �егене�а�ии �каней, �ин�езе коллагена и п�околлагена, но�мализа�ии п�они�аемо��и капилл��ов. �едо��а�ок в пи�е а�ко�биновой ки�ло��, ко�о�а� не �ин�ези��е��� в о�ганизме, �по�об��в�е� �азви�и� ави�аминоза или гипови�аминоза С. �л�коза п�инимае� ��а��ие в �глеводном и �не�ге�и�е�ком обмена�, �л���ае� де�ок�ика�ионн�й по�ен�иал о�ганизма, оп�имизи��� �аким об�азом ��д его ��нк�ий. Фа�макокине�и�е�кие �вой��ва.
�и�ло�а а�ко�бинова� б����о в�а��вае��� ���е��венно в двенад�а�ипе���ной и �о�ей
ки�ка�. Уже �е�ез 30 мин по�ле введени� �оде�жание ки�ло�� а�ко�биновой в к�ови заме�но �вели�ивае���, на�инае��� за�ва� ее �кан�ми, п�и ��ом она �на�ала п�ев�а�ае��� в дегид�оа�ко�бинов�� ки�ло��, ко�о�а� имее� �по�обно��� п�оника�� �е�ез кле�о�н�е мемб�ан� без �не�ге�и�е�ки� за��а� и б����о во���анавлива���� в кле�ке. �и�ло�а а�ко�бинова� в �кан�� на�оди��� по��и и�кл��и�ел�но вн���икле�о�но, оп�едел�е��� в ��е� �о�ма� � а�ко�биновой, дегид�оа�ко�биновой ки�ло� и а�ко�бигена (�в�занной а�ко�биновой ки�ло��). Ра�п�еделение межд� о�ганами не�авноме�ное: ее много в железа� вн���енней �ек�е�ии, о�обенно в надпо�е�ника�, мен��е - в головном мозге, по�ка�, пе�ени, в �е�де�ной и �келе�н�� м���а�. �и�ло�а а�ко�бинова� �а��и�но ме�аболизи��е��� и в�дел�е��� до 90 % по�ками в �о�ме ок�ала�а, �а��и�но � в �вободной �о�ме. �л�коза легко в�а��вае���,
о�новн�ми п���ми ме�аболизма �вл�е��� гликолиз и а��обное оки�ление до �глеки�лого газа и вод�, в�лед��вие �его об�аз�е��� �ТФ и д��гие мак�о��ги�е�кие �оединени�.

��������Я � �Р�������Ю
� п�о�илак�и�е�ки� и ле�ебн�� �ел�� во в�е� �л��а�� когда о�ганизм н�ждае��� в дополни�ел�ном введении ки�ло�� а�ко�биновой: дл� п�о�илак�ики и ле�ени� �инги, п�и гемо��аги�е�ки� диа�еза�, но�ов��, лего�н��, ма�о�н�� и д��ги� к�ово�е�ени��, в �ом �и�ле в�званн�� л��евой болезн��, а �акже пе�едози�овкой ан�икоаг�л�н�ов, п�и ин�ек�ионн�� заболевани�� и ин�ок�ика�и��, заболевани�� пе�ени. �е��опа�и� бе�еменн��, болезн� �дди�она, в�ло зажива��ие �ан� и пе�елом� ко��ей, ди���о�ии и д��гие па�ологи�е�кие п�о�е���. ��епа�а� назна�а�� �акже п�и ��иленном �изи�е�ком ���де, �м��венном нап��жении, в пе�иод бе�еменно��и и лак�а�ии.

С��С�� �Р�������Я � ���Ы
�н����, по�ле ед�. � п�о�илак�и�е�ки� �ел�� назна�а�� вз�о�л�м по 0,05-0,1 г в ���ки; во в�ем� бе�еменно��и и в �л��ае низкого �оде�жани� ви�амина С в молоке ко�м��и� жен�ин назна�а�� по 0,3 г в ���ки в �е�ении 10-15 дней, по�ле �его п�о�илак�и�е�ки по 0,1 г в ден� на п�о��жении в�его пе�иода лак�а�ии. �е��м назна�а�� п�о�илак�и�е�ки по 0,025 г 2-3 �аза в ден�.
�е�ебна� доза дл� вз�о�л�� �о��авл�е� 0,05-0,1 г 2-3 �аза в ден�. �е��м назна�а�� по 0,05-0,1 г
2-3 �аза в ден�.
С�оки ле�ени� зави��� о� �а�ак�е�а и �е�ени� заболевани�.

����Ч�Ы� ���СТ��Я
�лле�ги�е�кие �еак�ии, гипе�ви�аминоз, гипе�гликеми�, гл�коз��и�, а��е�иал�на� гипе��они�, по�вление ок�ала�ов и ��а�ов в мо�е.

�Р�Т�����������Я
�е �лед�е� назна�а�� бол��ие доз� бол�н�м � пов��енной �ве���ваемо���� к�ови, ��омбо�леби�ом и �клонно���� к ��омбозам, а �акже, п�и �а�а�ном диабе�е. � �в�зи �о ��им�ли����им вли�нием а�ко�биновой ки�ло�� на об�азование ко��ико��е�оидн�� го�монов п�и ле�ении бол��ими дозами ко��ико��е�оидов необ�одимо �леди�� за ��нк�ией по�ек и а��е�иал�н�м давлением.

�����������
��и дли�ел�ном п�именении бол��и� доз ки�ло�� а�ко�биновой возможно �гне�ение ��нк�ии ин��л��ного аппа�а�а поджел�до�ной желез�, по��ом� в п�о�е��е ле�ени� необ�одимо �ег�л��но кон��оли�ова�� ��нк�ионал�н�� �по�обно��� по�ледней.

��РЫ �Р���СТ�Р����СТ� � �С������СТ� �Р�������Я
��и п�именении в бол��и� доза� необ�одим кон��ол� ��нк�ий по�ек и а��е�иал�ного давлени� (��им�л��и� ки�ло�ой а�ко�биновой об�азовани� ко��ико��е�оидов), а �акже ��нк�ии поджел�до�ной желез� (�гне�ение ин��л��ного аппа�а�а).

���������СТ��� С �РУ���� ����РСТ����
��епа�а� пов��ае� в�а��вание пени�иллина, железа, о�лабл�е� дей��вие гепа�ина, неп��м�� ан�икоаг�л�н�ов, �вели�ивае� �и�к к�и��алл��ии п�и ле�ении �али�ила�ами.

Ф�Р�� �Ы�УС��
Табле�ки по 100 мг. �о 10 �абле�ок в бли��е�е. �о 2 или 5 бли��е�а в ка��онной �паковке.

УС����Я ХР�����Я
Ð¥Ñ�аниÑ�Ñ� в Ñ�Ñ�Ñ�ом, заÑ�иÑ�енном оÑ� Ñ�веÑ�а меÑ�Ñ�е, пÑ�и Ñ�емпеÑ�аÑ�Ñ�Ñ�е 15-25ºC.
Х�ани�� в недо���пном дл� де�ей ме��е.

СР�� �����СТ�
2 года.
�е и�пол�зова�� по�ле и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.

УС����Я �Т�УС��
��п��кае��� без �е�еп�а в�а�а.

��Т� ��С������� ��Р�С��ТР� Т��СТ�
�� 2011.

�������� � ��Р�С �Р�������Т��Я
� ���������
�л. �ад�л л�й �од�, 2
M�-2023, м�н. �и�ин��,
Ре�п�блика �олдова �ел.: (373 22) 87 82 13 �ак�: (373 22) 49 78 51
e-mail: [email protected]

��ед��вл�й�е л�б�е жалоб� вме��е � номе�ом �е�ии �казанной на �паковке!Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 506
Код товара: 51296
Цена товара в пунктах: 427
Код товара: 63470
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 292
Код товара: 63623
Цена товара в пунктах: 660
Код товара: 63626
Цена товара в пунктах: 675
Код товара: 51826
Цена товара в пунктах: 956
Код товара: 55684
NEW
Цена товара в пунктах: 591
Код товара: 63743
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 826
Код товара: 63745
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 578
Код товара: 63695
Цена товара в пунктах: 1324
Код товара: 63616
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1512
Код товара: 63700
Цена товара в пунктах: 2215
Код товара: 49490
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 760
Код товара: 63625
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 330
Код товара: 63383
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 803
Код товара: 61742
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 561
Код товара: 42412
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 510
Код товара: 47691
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 665
Код товара: 47308
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 26
Код товара: 45842
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 631
Код товара: 61690
Акция
Цена товара в пунктах: 786
Код товара: 52089
Акция
Цена товара в пунктах: 220
Код товара: 61832
Акция
Цена товара в пунктах: 6719
Код товара: 58043
Акция
Цена товара в пунктах: 255
Код товара: 61836
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 544
Код товара: 62328
Цена товара в пунктах: 436
Код товара: 61947
Акция
Цена товара в пунктах: 700
Код товара: 61698
Акция
Цена товара в пунктах: 253
Код товара: 61834
NEW
Цена товара в пунктах: 301
Код товара: 63808
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61860
Акция
Цена товара в пунктах: 631
Код товара: 61690
Просмотренные товары
Vergeturile - ce sunt si din ce cauza apar?
Vergeturile apar atunci cand pielea este afectata de intinderea prea rapida. Mai exact, cand stratul de mijloc al pielii (dermul) se intinde foarte mult, fibrele de colagen se rup, fapt care duce la aparitia vergeturilor.