LadyVital caps. N10x6 Vitapharm

Код товара: 43079
Форма: N/A
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Республика Молдова
Ð�амÑ�Ñ�ка длÑ� поÑ�Ñ�ебиÑ�елÑ� к пиÑ�евой добавке «Ð�едивиÑ�ал»

«Ð�едивиÑ�ал» â�� комплекÑ�ное Ñ�Ñ�едÑ�Ñ�во длÑ� Ñ�оÑ�Ñ�анениÑ� и Ñ�кÑ�еплениÑ� женÑ�кого здоÑ�овÑ�Ñ� и молодоÑ�Ñ�и. Ð�Ñ�одÑ�Ñ�ие в Ñ�оÑ�Ñ�ав виÑ�аминÑ� и микÑ�о- и макÑ�оÑ�леменÑ�Ñ� ноÑ�мализÑ�Ñ�Ñ� меÑ�аболиÑ�еÑ�кие пÑ�оÑ�еÑ�Ñ�Ñ� в женÑ�ком оÑ�ганизме; Ñ�кÑ�еплÑ�Ñ�Ñ� коÑ�Ñ�нÑ�Ñ� Ñ�канÑ�; повÑ�Ñ�аÑ�Ñ� иммÑ�ниÑ�еÑ�; пÑ�едоÑ�вÑ�аÑ�аÑ�Ñ� дегенеÑ�аÑ�ивнÑ�е изменениÑ� в Ñ�келеÑ�нÑ�Ñ� мÑ�Ñ�Ñ�аÑ�, неÑ�внÑ�Ñ� клеÑ�каÑ� и пеÑ�ени; повÑ�Ñ�аÑ�Ñ� Ñ�опÑ�оÑ�ивлÑ�емоÑ�Ñ�Ñ� оÑ�ганизма к Ñ�Ñ�Ñ�еÑ�Ñ�ам и негаÑ�ивнÑ�м Ñ�акÑ�оÑ�ам окÑ�Ñ�жаÑ�Ñ�ей Ñ�Ñ�едÑ�. «Ð�едивиÑ�ал» показан в пеÑ�иод планиÑ�ованиÑ� беÑ�еменноÑ�Ñ�и, пÑ�и беÑ�еменноÑ�Ñ�и (II и III Ñ�Ñ�имеÑ�Ñ�Ñ�), в пеÑ�иод лакÑ�аÑ�ии и женÑ�инам в пеÑ�иод менопаÑ�зÑ�. Так же девÑ�Ñ�кам в пеÑ�иод инÑ�енÑ�ивного Ñ�оÑ�Ñ�а и длÑ� ноÑ�мализаÑ�ии менÑ�Ñ�Ñ�Ñ�алÑ�ного Ñ�икла.

�ал��ий � необ�одим дл� о���е��влени� п�о�е��а пе�еда�и не�вн�� имп�л��ов, �ок�а�ени� �келе�н�� и гладки� м���, де��ел�но��и миока�да, �о�ми�овани� ко��ной �кани, �ве���вани� к�ови.

�омплек� гид�ок�ида железа (III) � полимал��озой � �оде�жи� железо, необ�одим�й �лемен� дл� об�азовани� ��и��о�и�ов в �о��аве гемоглобина и миоглобина, обе�пе�ивае� ��ан�по�� ки�ло�ода в �кани. ��инимае� ��а��ие в �еак�и�� во���ановлени� и оки�лени�, а �акже в �ин�езе жи�н�� ки�ло� и гл�коз�. �п�имизи��е� дей��вие до�амина.

Цинка ок�ид � ����к���н�й компонен� биологи�е�ки� мемб�ан, кле�о�н�� �е�еп�о�ов, п�о�еинов. ��оди� в �о��ав �нзима�и�е�ки� �и��ем, �ег�ли����и� о�новн�е п�о�е��� обмена ве�е��в. �езаменим п�и �ин�езе белков и об�азовании ���, подде�живае� здо�ов�е кле�ок.

�и�амин � (�е�инола а�е�а�) � ��а��в�е� в �о�ми�овании з�и�ел�н�� пигмен�ов, необ�одим�� дл� но�мал�ного ��ме�е�ного и �ве�ового з�ени�. �бе�пе�ивае� �ело��но��� �пи�елиал�н�� �каней, �ег�ли��е� �о�� ко��ей.

�и�амин B1 (бен�о�иамин) � необ�одим�й ви�амин дл� пе�еда�и не�вного имп�л��а во в�е� �кан�� и �амой Ц�С, в ка�е��ве ко�нзима ��а��в�е� в �глеводном обмене.

�и�амин B2 (�ибо�лавин) � ка�ализа�о� п�о�е��ов кле�о�ного д��ани� и пе�еки�ного оки�лени� �ндогенн�� ве�е��в и н�клеинов�� ки�ло�.

�и�амин B6 (пи�идок�ина гид�о�ло�ид) � в ка�е��ве ко�нзима п�инимае� ��а��ие в ме�аболизме аминоки�ло� и белков, в �ин�езе волокон не�вн�� окон�аний.

�и�амин B9 (�олиева� ки�ло�а) � ��а��в�е� в �ин�езе аминоки�ло�, н�клео�идов.

�и�амин B12 (�ианокобаламин) � вме��е � �олиевой ки�ло�ой ��а��в�е� в �ин�езе н�клео�идов, в �о�ми�овании ��и��о�и�ов и кле�ок не�вн�� оболо�ек, необ�одим дл� �о��а о�ганизма.

�и�амин С (а�ко�бинова� ки�ло�а) � обе�пе�ивае� �ин�ез коллагена, ��а��в�е� в ме�аболизме �олиевой ки�ло�� и железа, в �ин�езе ��е�оидн�� го�монов и ка�е�оламинов, �к�епл�е� имм�ни�е�.

�и�амин D3 (�олекал��и�е�ол) � �ег�ли��е� обмен кал��и� и �о��о�а, п�о�е�� по���оени� ����к���� ко��ей; пов��ае� аб�о�б�и� кал��и� из ки�е�ника; �по�об��в�е� в�ведени� �о��а�ов по�ками.

�и�амин � (�око�е�ол а�е�а�) � обладае� ан�иок�идан�н�ми �вой��вами, обе�пе�ивае� за�и�� нена���енн�� жи�н�� ки�ло� в мемб�ана� о� липопе�ок�ида�ии.У�а��в�е� в �о�ми�овании межкле�о�ного ве�е��ва, коллагенов�� и �ла��и�е�ки� волокон �оедини�ел�ной �кани, гладкой м��к�ла���� �о��дов, пи�ева�и�ел�ного ��ак�а.

�и�амин РР(нико�инова� ки�ло�а) � ��абилизи��е� п�о�е��� �каневого д��ани�, жи�ового и �глеводного обмена, �и��ем� ме�аболизма к�енобио�иков.

�оказани� к п�именени�:
� гипови�аминоз, пов��енна� по��ебно��� в ви�амина�, мик�о�лемен�а� и мине�ал�н�� ве�е��ва� (ин�ен�ивна� �изи�е�ка� или �м��венна� де��ел�но���, по�леопе�а�ионн�й пе�иод, по�ле л��евой �е�апии);
� бе�еменно���, пе�иод лак�а�ии;
� пе�иод пологого �оз�евани�;
� пе�иод ��ановлени� мен����ал�ного �икла;
� пе�иод менопа�з�;
� ���е��ов�е �и��а�ии; неполно�енное и не�балан�и�ованное пи�ание.

Рекоменда�и� по п�именени�:
�з�о�л�е и де�и ��а��е 15 ле�: по 1 кап��ле ���ом за 30 мин�� до ед�, запива� ��аканом вод� или молока.
���� п�иема: �екоменд�ема� дли�ел�но��� п�иема не менее 4-6 недел�.
�е�ед п�именением п�окон��л��и��й�е�� � в�а�ом.

�обо�н�е ���ек��:
Редко набл�да�� алле�ги�е�кие �еак�ии.

��о�ивопоказани�:
�ндивид�ал�на� гипе���в��ви�ел�но��� к компонен�ам п�епа�а�а, гипе�ви�аминоз. �о�е�на� недо��а�о�но���, ��они�е�ка� диа�е�, а�е�о�кле�оз. �е��кий воз�а�� до 15 ле�, I ��име��� бе�еменно��и.


��д��е здо�ов�!

������� � ���
��������
кап��л�
�омме��е�кое наименование п�епа�а�а:
«Ð�едивиÑ�ал» â�� комбиниÑ�ованнаÑ� пиÑ�еваÑ� добавка, коÑ�оÑ�аÑ� Ñ�одеÑ�жиÑ� комплекÑ� виÑ�аминов A, B1, B2, B6, B9, B12, C, D, E, PP и минеÑ�алов Ca, Fe, Zn в дозаÑ� Ñ�ооÑ�веÑ�Ñ�Ñ�вÑ�Ñ�Ñ�иÑ� Ñ�Ñ�Ñ�оÑ�ной поÑ�Ñ�ебноÑ�Ñ�и оÑ�ганизма.

Со��ав п�епа�а�а:
1 кап��ла �оде�жи�:
дей��в���ие ве�е��ва: кал��и� пиколина� � 200 мг, а�ко�бинова� ки�ло�а (ви�амин С) � 100 мг, комплек� гид�ок�ида железа � полимал��озой � 14 мг, �инка ок�ид � 15 мг, ви�амин PP � 18 мг, �око�е�ола а�е�а� � 7,3 мг, пи�идок�ина гид�о�ло�ид � 2,6 мг, �ибо�лавин � 1,7 мг, ви�амин B1 � 1,5 мг, �е�инола а�е�а� � 1,4 мг, �олиева� ки�ло�а � 200 мкг, �олекал��и�е�ол � 5 мкг, �ианокобаламин � 3 мкг;
в�помога�ел�н�е ве�е��ва: магни� ��еа�а�, к�а�мал к�к���зн�й, мик�ок�и��алли�е�ка� �елл�лоза, лак�оза моногид�а�.

�пи�ание п�епа�а�а:
�ап��л� �илинд�и�е�кой �о�м� � пол���е�и�е�кими кон�ами, гладкой пове��но����,
кап��л� зеленого �ве�а.

Фо�ма в�п��ка:
�ли��е�� по 10 кап��л. �о 1, 2, 3, 4, 5 или 6 бли��е�ов в ка��онной ко�обке.
�о10, 20, 30 или 60 кап��л во �лаконе из поли��илена.

У�лови� ��анени�:
Ð¥Ñ�аниÑ�Ñ� пÑ�и Ñ�емпеÑ�аÑ�Ñ�Ñ�е +15â�¦+25°Ð¡ в Ñ�Ñ�Ñ�ом меÑ�Ñ�е, заÑ�иÑ�енном оÑ� Ñ�веÑ�а и недоÑ�Ñ�Ñ�пном длÑ� деÑ�ей.

С�ок годно��и:
3 года. �е и�пол�зова�� по�ле и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.

�азвание и ад�е� п�оизводи�ел�:
�олдо-аме�икан�кое С� �Vitapharm-Com� ���
MD3800 Ре�п�блика �олдова,
м�н. �ом�а�, �л. �енина 9
�ел./ �ак� (+373 22) 26 03 88

�анн�й п�од�к� не �вл�е��� медикамен�ом.
��и п�ед��влении п�е�ензии �каз�вай�е номе� �е�ии, обозна�енн�й на �паковке.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 1371
Код товара: 61987
Цена товара в пунктах: 736
Код товара: 62661
Цена товара в пунктах: 54
Код товара: 48054
Цена товара в пунктах: 805
Код товара: 62409
Цена товара в пунктах: 340
Код товара: 35753
Цена товара в пунктах: 992
Код товара: 57933
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 459
Код товара: 63697
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 7
Код товара: 12395
NEW
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 377
Код товара: 64535
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 618
Код товара: 46542
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1221
Код товара: 46407
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 660
Код товара: 63940
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 528
Код товара: 63511
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 1197
Код товара: 63966
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 860
Код товара: 60556
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 561
Код товара: 44870
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 826
Код товара: 63745
Акции
Акция
Цена товара в пунктах: 297
Код товара: 60890
Акция
Цена товара в пунктах: 608
Код товара: 61696
Акция
Цена товара в пунктах: 1508
Код товара: 45716
Акция
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 652
Код товара: 61743
Рекомендуем
Цена товара в пунктах: 1037
Код товара: 56657
Цена товара в пунктах: 151
Код товара: 61113
Цена товара в пунктах: 1092
Код товара: 39815
Цена товара в пунктах: 594
Код товара: 61633
Цена товара в пунктах: 594
Код товара: 56016
Просмотренные товары
LULULUN - MĂȘTI JAPONEZE EXCLUSIVE
Originare din Japonia, aceste măști au câștigat o reputație internațională datorită calității lor superioare și a ingredientelor tradiționale locale japoneze, care au fost folosite de secole pentru a menține frumusețea și sănătatea tenului.