Perfecton caps. N30 Vitapharm

Код товара: 43819
Производитель: Vitapharm-Com SRL, IM
Страна: Республика Молдова
Форма: капс.
Ð�амÑ�Ñ�ка длÑ� поÑ�Ñ�ебиÑ�елÑ� к пиÑ�евой добавке «Ð�еÑ�Ñ�екÑ�он»

«Ð�еÑ�Ñ�екÑ�он» â�� комплекÑ�ное Ñ�Ñ�едÑ�Ñ�во, Ñ�одеÑ�жаÑ�ее Ñ�Ñ�андаÑ�Ñ�изованнÑ�е Ñ�кÑ�Ñ�Ñ�акÑ�Ñ� (боÑ�Ñ�Ñ�Ñ�ника и Ñ�иповника), микÑ�оÑ�леменÑ�Ñ� (калий и магний), виÑ�аминÑ� гÑ�Ñ�ппÑ� Ð�; веÑ�еÑ�Ñ�ва необÑ�одимÑ�е длÑ� Ñ�егÑ�лÑ�Ñ�ии Ñ�абоÑ�Ñ� Ñ�еÑ�дÑ�а и Ñ�еÑ�деÑ�но-Ñ�оÑ�Ñ�диÑ�Ñ�ой Ñ�иÑ�Ñ�емÑ�. «Ð�еÑ�Ñ�екÑ�он» ноÑ�мализÑ�еÑ� Ñ�еÑ�деÑ�нÑ�й Ñ�иÑ�м, Ñ�нижаеÑ� кÑ�овÑ�ное давление, Ñ�лÑ�Ñ�Ñ�аеÑ� обÑ�ее Ñ�оÑ�Ñ�оÑ�ние Ñ�еÑ�деÑ�нÑ�Ñ� болÑ�нÑ�Ñ�, Ñ�кÑ�еплÑ�еÑ� и Ñ�лÑ�Ñ�Ñ�аеÑ� деÑ�Ñ�елÑ�ноÑ�Ñ�Ñ� миокаÑ�да.

Эк���ак� бо����ника � �оде�жи� бол��ое коли�е��во �лавоноидов (кве��е�ин, гипе�ин, гипе�озид, ви�ек�ин), пек�инов�е и д�бил�н�е ве�е��ва, мик�о�лемен�� (мед�, �инк, железо, калий, �о��о�, кал��ий, магний, кобал��, молибден), ви�амин� A, �1, �2, B4, С, Р. �анн�е компонен�� оказ�ва�� положи�ел�ное ино��опное дей��вие на �е�д�е и �о��д�, �вели�ива�� �ок�а�и�ел�н�� �по�обно��� кле�ок миока�да, �а��и���� ко�она�н�е �о��д�, �вели�ивае� ко�она�н�й к�ово�ок и мин��н�й �е�де�н�й в�б�о�, на���а�� кле�ки ки�ло�одом. �оказан п�и ��нк�ионал�н�� �а����ой��ва� �е�де�ной де��ел�но��и, п�и гипе��они�е�кой болезни, ��енока�дии, нев�оза�, ме��а�ел�ной а�и�мии, па�ак�измал�ной �а�ика�дии, а�е�о�кле�озе.

Эк���ак� плодов �иповника � �оде�жи� ви�амин� A, С, Р(���ин), ви�амин� г��пп� �, �, �, �лавонолов�е гликозид� (кемп�е�ол и кве��е�ин), д�бил�н�е ве�е��ва, пек�ин�, о�гани�е�кие ки�ло�� (лимонна�, �бло�на�), ликопин, ��бик�ан�ин, ��и�ное ма�ло, зна�и�ел�ное мик�о�лемен�ов (калий, железо, ма�гане�, �о��о�, кал��ий, магний). �каз�вае� благоп�и��ное вли�ние на на���енн�й обмен в �е�де�ной м����, �мен��ае� п�они�аемо��� �о��дов, п�едо�в�а�ае� об�азование ��омбов, оказ�вае� об�е�к�епл���ее дей��вие, ��им�ли��е� не�пе�и�и�е�к�� �ези��ен�но��� о�ганизма, ��иливае� �егене�а�и� �каней.

��па��а� кали� и магни� � калий и магний �л���а�� ме�аболизм миока�да, п�еп����в��� накоплени� кал��и� кле�ками и гибели ка�диомио�и�ов, �мен��а�� �он�� �о��дов, �мен��а� пе�и�е�и�е�кое �о��ди��ое �оп�о�ивление, �л���а�� �ниженн�й �е�де�н�й в�б�о� и липидн�й обмен, �нижа�� ��звимо��� кле�ок к �вободн�м �адикалам, �л���а�� ��нк�и� �ндо�ели�, �нижа�� аг�ега�и� ��омбо�и�ов. �блада�� ан�иа�и�ми�е�кой ак�ивно����.

�и�амин �1 (бен�о�иамин) � необ�одим дл� но�мализа�ии �або�� �е�де�но-�о��ди��ой �и��ем�. Ул���ае� де��ел�но��� не�вной �и��ем�, �по�об��в�е� �мен��ени� ��омл�емо��и, �азд�ажи�ел�но��и, нап��женно��и, иг�ае� важн�� �ол� в п�о�е��а� ме�аболизма �глеводов и жи�ов в о�ганизме. У�а��в�е� в �ин�езе а�е�ил�олина, необ�одимого дл� но�мал�ного ��нк�иони�овани� �е�де�но-�о��ди��ой �и��ем�.

�и�амин �2 (�ибо�лавин) � оказ�вае� �о��до�а��и����ее дей��вие, обладае� ан�иаг�ега�ионн�ми �вой��вами. ��имен�е��� дл� п�едо�в�а�ени� ди���о�ии миока�да, дл� �н��и� �пазмов пе�и�е�и�е�ки� �о��дов.

�и�амин �6 (пи�идок�ина гид�о�ло�ид) � п�едо�в�а�ае� �азви�ие ин�а�к�а миока�да и ин��л��а, �л���ае� пе�еда�� имп�л��ов и во���анавливае� �е�де�н�й �и�м. �о�мализ�е� ме�аболизм в миока�де и �мен��ае� �пазм ко�она�н�� а��е�ий, �вели�ива� по���пление ки�ло�ода и пи�а�ел�н�� ве�е��в.

�оказани� к п�именени�:
� но�мализа�и� �е�де�ного �и�ма, пи�ание и на���ение ки�ло�одом кле�ок миока�да;
� п�ед�п�еждение за��ойной �е�де�ной недо��а�о�но��и;
� п�о�илак�ика об�азовани� �оле��е�инов�� бл��ек;
� п�ед�п�еждение �азви�и� �а�ика�дии;
� дл� но�мализа�ии давлени�.

Рекоменда�и� по п�именени�:
�з�о�л�е: по 1 кап��ле 3 �аза в ден�.
���� п�иема: �екоменд�ема� дли�ел�но��� п�иема не менее 8 недел�.
�е�ед п�именением п�окон��л��и��й�е�� � в�а�ом.

�обо�н�е ���ек��:
Редко набл�да�� алле�ги�е�кие �еак�ии.

��о�ивопоказани�:
�ндивид�ал�на� гипе���в��ви�ел�но��� к компонен�ам п�епа�а�а, гипе�ви�аминоз. �е��кий воз�а�� до 18 ле�, бе�еменно��� и пе�иод лак�а�ии.

��д��е здо�ов�!

������� � ���
��РФ��Т��
кап��л�
�омме��е�кое наименование п�епа�а�а:
«Ð�еÑ�Ñ�екÑ�он» â�� пиÑ�еваÑ� добавка, коÑ�оÑ�аÑ� Ñ�одеÑ�жиÑ� Ñ�кÑ�Ñ�Ñ�акÑ�Ñ� и виÑ�аминÑ� в дозаÑ� Ñ�ооÑ�веÑ�Ñ�Ñ�вÑ�Ñ�Ñ�иÑ� Ñ�Ñ�Ñ�оÑ�ной поÑ�Ñ�ебноÑ�Ñ�и оÑ�ганизма.

Со��ав п�епа�а�а:
1 кап��ла �оде�жи�:
дей��в���ие ве�е��ва: �к���ак� бо����ника � 50 мг, �к���ак� плодов �иповника � 25 мг, кали� а�па��а� � 6 мг, магни� а�па��а� � 6 мг, ви�амин B6 � 1,7 мг, ви�амин B2 � 1,3 мг, ви�амин B1 � 1,1 мг;
в�помога�ел�н�е ве�е��ва: магни� ��еа�а�, к�а�мал к�к���зн�й, мик�ок�и��алли�е�ка� �елл�лоза.

�пи�ание п�епа�а�а:
�ап��л� �илинд�и�е�кой �о�м� � пол���е�и�е�кими кон�ами, гладкой пове��но����,
кап��л� зеленого �ве�а.

Фо�ма в�п��ка:
�ли��е�� по 10 кап��л. �о 1, 2, 3, 4, 5 или 6 бли��е�ов в ка��онной ко�обке.
�о 10, 20, 30 или 60 кап��л во �лаконе из поли��илена.

У�лови� ��анени�:
Ð¥Ñ�аниÑ�Ñ� пÑ�и Ñ�емпеÑ�аÑ�Ñ�Ñ�е +15â�¦+25°Ð¡ в Ñ�Ñ�Ñ�ом меÑ�Ñ�е, заÑ�иÑ�енном оÑ� Ñ�веÑ�а и недоÑ�Ñ�Ñ�пном длÑ� деÑ�ей.

С�ок годно��и:
3 года. �е и�пол�зова�� по�ле и��е�ени� ��ока годно��и, �казанного на �паковке.

�азвание и ад�е� п�оизводи�ел�:
�олдо-аме�икан�кое С� �Vitapharm-Com� ���
MD3800 Ре�п�блика �олдова,
м�н. �ом�а�, �л. �енина 9
�ел./ �ак� (+373 22) 26 03 88

�анн�й п�од�к� не �вл�е��� медикамен�ом.
��и п�ед��влении п�е�ензии �каз�вай�е номе� �е�ии, обозна�енн�й на �паковке.

Внимание! Не используйте информацию, представленную на этих страницах в целях диагностирования или устранения любых проблем со здоровьем, лечения болезней, или самостоятельной замены медикаментов назначенных профессиональными медицинскими работниками. Любая информация на этом сайте публикуется в информативных целях и может содержать ошибки. Просим вас руководствоваться только информацией из проспекта! Изредка информация на странице может содержать неточности: фотография несёт информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления или содержать ошибки.

Просмотреть полное описание
Цена товара в пунктах: 457
Код товара: 54351
Топ сезона
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 351
Код товара: 59618
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 98
Код товара: 63765
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 464
Код товара: 63978
Топ сезона
Цена товара в пунктах: 292
Код товара: 63622
Акции
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 202
Код товара: 64365
Акция
Цена товара в пунктах: 255
Код товара: 61834
NEW
Акция
Цена товара в пунктах: 169
Код товара: 64355
Акция
Цена товара в пунктах: 464
Код товара: 61689
Рекомендуем
Акция
Цена товара в пунктах: 631
Код товара: 61690
Цена товара в пунктах: 695
Код товара: 61910
Акция
Цена товара в пунктах: 419
Код товара: 61863
Акция
Цена товара в пунктах: 620
Код товара: 61710
Цена товара в пунктах: 123
Код товара: 60987
Цена товара в пунктах: 499
Код товара: 62322
Просмотренные товары
Capsule Anti-Age: Colagen, Acid Hialuronic și Carcinină
În lupta împotriva semnelor îmbătrânirii, inovațiile din domeniul cosmetologiei și nutriției oferă soluții tot mai eficiente și accesibile. Printre aceste soluții, capsulele Anti-Age cu Colagen, Acid Hialuronic și Carcinina se numără printre cele mai populare și apreciate suplimente. Ele promit nu doar o piele mai fermă și mai elastică, dar și o îmbunătățire a sănătății generale a țesuturilor. Haideți să explorăm împreună cum funcționează aceste ingrediente și ce beneficii aduc ele.